SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Przygotowanie skutecznego i bezpiecznego w realizacji wniosku o dofinansowanie EFS (POWER I RPO EFS) zgodnego ze zmienionymi Wytycznymi kwalifikowalności

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 • zdobędą wiedzę i umiejętności jak pisać wnioski o dofinansowanie w ramach POWER
 • zwiększą szanse na uzyskanie dofinansowania opracowywanych projektów
 • poznają nowe zasady przygotowania budżetów projektów
 • zdobędą wiedzę z zakresu zmienionych zasady kwalifikowalności wydatków w projektach EFS, co pozwoli uniknąć błędów  i nieprawidłowości
 • znać nowe zasady rozliczania projektów EFS z wykorzystaniem systemu SL2014

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla:

 • członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych,
 • specjalistów ds. projektów unijnych,
 • specjalistów ds. finansowych w instytucjach  i jednostkach, które zamierzają realizować projekty w ramach EFS 2014-2020.
 • Zapraszamy także opiekunów projektów w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących, którzy będą oceniać wnioski o dofinansowanie EFS w systemie SL2014

Trener

Ingrid Szrajer

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych. 

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Program

 1. Procedura konkursowa i pozakonkursowa wyboru projektów do dofinansowania
 2. Wniosek o dofinansowanie – elementy składowe, formułowanie celów i wskaźników projektu
  • Prawidłowe określenie celu projektu i wskaźników
  • Wskaźniki produktu i rezultatu - jak prawidłowo formułować, opisywać i mierzyć osiąganie wskaźników
  • Konsekwencje nieosiągnięcia wskaźników w projektach EFS
 3. Grupy docelowe i zadania w projekcie
  • Oczekiwany opis grupy docelowej, jej potrzeb i barier
  • Wymagany opis rekrutacji
  • Matryca logiczna - powiązanie problemów i barier podanych we wniosku z celami i działaniami projektowymi
 4. Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
 5. Dobór zadań, narzędzi i instrumentów realizacji projektu w kontekście wskazanych problemów grupy docelowej oraz zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu
 6. Realizacja projektu w partnerstwie
  • Wymogi dotyczące partnerstwa
  • Podział zadań i wydatków między partnerów projektu,
  • Zasady współpracy – zapisy we wniosku o dofinansowanie a umowa partnerska.
 7. Potencjał wnioskodawcy i partnera
  • Ocena potencjału kadrowego projektu – wymagane informacje w projektach EFS, ocena w kontekście formy zatrudniania (umowa o pracę, powołanie/mianowanie, umowa o wolontariacie, a umowy cywilno-prawne).
  • Ocena potencjału technicznego wykorzystywanego do projektu
  • Ocena potencjału finansowego
 8. Doświadczenie wnioskodawcy i partnera warte opisu we wniosku o dofinansowanie
 9. Sposób zarządzania projektem
  • Wymogi instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
  • Weryfikacja zapisów podczas kontroli realizacji projektu
 10. Standard minimum, w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS 2014-2020 oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
  • W jakich częściach wniosku o dofinansowanie co powinno się znaleźć?
  • Zasada uniwersalnego projektowania
  • Mechanizm racjonalnych usprawnień
 11. Praktyczne aspekty oceny kwalifikowalności wydatków w ramach EFS
 12. Konstrukcja budżetu w ramach EFS 2014-2020 i efektywność kosztowa projektu.
  • Koszty związane z realizacją zadań w projekcie a stawki dopuszczalne w ramach konkursów
  • Wybór wykonawców
  • Uzasadnienia w budżecie projektu
 13. Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków w ramach EFS
  • Ocena kwalifikowalności wydatku
  • Matryca logiczna kwalifikowalności w ocenie budżetu projektu
  • Środki trwałe dla potrzeb projektu EFS – zakup czy amortyzacja?
  • Cross-financing w EFS
  • Podatek od towarów i usług
  • Koszty wynagrodzeń personelu projektu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu)
  • Zlecanie usług merytorycznych
  • Uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty  ryczałtowe)
  • Koszty pośrednie w EFS
 14. Wkład własny rzeczowy i finansowy
  • poziom dofinansowania
  • prawidłowość wykazania wkładu własnego w projekcie
  • wnoszenie i wykazanie wkładu rzeczowego
  • wnoszenie wkładu własnego do projektu przez osoby/podmioty trzecie
 15. Konstrukcja budżetu projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych
 16. Rozliczanie projektów EFS w latach 2014-2020 w systemie SL2014
 17. Pytania i dyskusja

Opinie

Prowadząca szkolenie (Pani Ingrid Szrajer) jest osobą posiadającą szeroką wiedzę dzięki, której szkolenie w pełni wyczerpuje potrzebę znajomości zagadnień związanych z realizacją projektów.

Michał Siedlecki - - Biblioteka Narodowa

Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób. P. Ingrid Szrajer jest świetnym i kompetentnym fachowcem. Chętnie wzięłabym udział w szkoleniu prowadzonym przez p. Szrajer.

Monika Boike-Nowak - Gmina Miejska Hel

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 12-13 października 2017 Ingrid Szrajer 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2017-09-28

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Imprezy towarzyszące

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia