Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja zamówień po 18 kwietnia 2018 r oraz wpływ projektowanych zmian w ustawie o jawności życia publicznego na zamówienia publiczne.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie ma polegać na analizie obszarów zamówień publicznych, które po elektronizacji mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku zamówień publicznych i przy których łatwo popełnić błędy.

       ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Trener

Program

PROGRAM:

 1. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA po 18 kwietnia br.
  1. Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 roku.
 • Dołączenie elektronicznego oświadczenia do oferty składanej w formie pisemnej.
 • Obowiązek opatrzenia oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • Złożenie, poprawienie, uzupełnienie bądź wyjaśnienie elektronicznego oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
  1. Struktura JEDZ.
  2. Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ, przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez KE.
 1. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 1. Projekt Platforma e-Zamówienia:
 • Centralne Repozytorium Danych
 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence)
 • Aukcje i licytacje elektroniczne
 • eSender
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia
 • etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia
 1. Prywatna czy Centralna Platforma Zakupowa - co wybrać?
 2. Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 3. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji
 4. Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.
 1. WPŁYW USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO NA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.
 1. Składanie oświadczeń majątkowych przez osoby uczestniczące w systemie zamówień publicznych:
 • Osoby zobligowane do złożenia oświadczenia.
 • Zakres informacji zawartych w oświadczeniu.
 • Jawność oświadczeń.
 1. Poszerzenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy.
 2. Zmiany związane z miejscem publikacji ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Nowe przesłanki umożliwiające rozwiązanie umowy przez Zamawiającego
 4. Wyjaśnienie treści SIWZ czy wniosek o jej zmianę
 1. NIEUCZCIWA KONKURENCJA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH.
 1. Powiązania kapitałowe pomiędzy wykonawcami składającymi oferty w odrębnych częściach tego samego postępowania.
 2. Powiązania osobowe pomiędzy wykonawcami składającymi ofertę.
 3. Czyny nieuczciwej konkurencji skutkujące odrzuceniem oferty.
 4. Wykonawca zawierający porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami jako obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania.
 5. Zatrzymania wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 czy oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1.
 1. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ PRZEZ WYKONAWCÓW O ZAMÓWIENIE
 1. Zasady udostępniania doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum według orzecznictwa KIO.
 2. Wykazywanie spełniania warunków przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie:
 • Przypadki uzasadniające wymaganie, aby tylko jeden z konsorcjantów wykazał dany warunek udziału w postępowaniu.
 • Przypadki uzasadniające wymaganie, aby każdy z konsorcjantów spełniał dany warunek udziału w postępowaniu.
 • Przypadki nakazujące rozpatrywanie łącznego potencjału konsorcjum.
 1. Zabezpieczenie oferty wadium w przypadku Konsorcjum.
 1. PODWYKONAWCY
 1. Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców.  
 2. Zobowiązanie do osobistego wykonania:
 • kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane;
 • prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw.
 1. Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem.
 2. Możliwość zmiany podwykonawcy.

 

Opinie

Szkolenia organizowane przez ApexNet, gdzie wykładowcami są Panowie Czabanowie to rarytasy na rynku szkoleń. Tych szkoleń nie trzeba reklamować, je się pożąda, szczególnie wtedy kiedy pojawia się kolejna nowela ustawy Pzp.

Adranna Zalewska - Nowy Szpital Wojewódzki Sp. Z o.o.

Ze szkoleń organizowanych przez ApexNet korzystam od wielu lat. Panowie Czabanowie są znakomitymi trenerami. Szkolenia przez nich prowadzone są bardzo pomocne w codziennej pracy i bardzo ciekawe. Polecam serdecznie!

Agnieszka Ławrynowicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WROCŁAW, HOTEL SCANDIC 22-23 marca 2018 Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

KRAKÓW, CHOPIN 22-23 marca 2018 Jerzy Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

KATOWICE, NOVOTEL CENTRUM 26-27 marca 2018 Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

OLSZTYN, HOTEL WARMIŃSKI 27-28 marca 2018 Grzegorz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

RZESZÓW, HOTEL HUBERTUS 29-30 marca 2018 Grzegorz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 10-11 kwietnia 2018 Grzegorz Czaban 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-03-27

TORUŃ, HOTEL NOVOTEL 10-11 kwietnia 2018 Łukasz Czaban 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-03-27

ŁÓDŹ, HOTEL NOVOTEL 16-17 kwietnia 2018 Grzegorz Czaban 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-04-02

SZCZECIN, HOTEL DANA 17-18 kwietnia 2018 Łukasz Czaban 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-04-03

GDAŃSK, SCANDIC 18-19 kwietnia 2018 Grzegorz Czaban 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-04-04

POZNAŃ, HOTEL MERCURE 24-25 kwietnia 2018 Łukasz Czaban 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-04-10

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia