Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Elektronizacja zamówień po 18 kwietnia 2018 r oraz wpływ projektowanych zmian w ustawie o jawności życia publicznego na zamówienia publiczne | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja zamówień po 18 kwietnia 2018 r oraz wpływ projektowanych zmian w ustawie o jawności życia publicznego na zamówienia publiczne

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie ma polegać na analizie obszarów zamówień publicznych, które po elektronizacji mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku zamówień publicznych i przy których łatwo popełnić błędy.

       ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program

PROGRAM:

 1. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA po 18 kwietnia br.
  1. Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 roku.
 • Dołączenie elektronicznego oświadczenia do oferty składanej w formie pisemnej.
 • Obowiązek opatrzenia oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • Złożenie, poprawienie, uzupełnienie bądź wyjaśnienie elektronicznego oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
  1. Struktura JEDZ.
  2. Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ, przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez KE.
 1. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 1. Projekt Platforma e-Zamówienia:
 • Centralne Repozytorium Danych
 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence)
 • Aukcje i licytacje elektroniczne
 • eSender
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia
 • etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia
 1. Prywatna czy Centralna Platforma Zakupowa - co wybrać?
 2. Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 3. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji
 4. Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.
 1. WPŁYW USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO NA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.
 1. Składanie oświadczeń majątkowych przez osoby uczestniczące w systemie zamówień publicznych:
 • Osoby zobligowane do złożenia oświadczenia.
 • Zakres informacji zawartych w oświadczeniu.
 • Jawność oświadczeń.
 1. Poszerzenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy.
 2. Zmiany związane z miejscem publikacji ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Nowe przesłanki umożliwiające rozwiązanie umowy przez Zamawiającego
 4. Wyjaśnienie treści SIWZ czy wniosek o jej zmianę
 1. NIEUCZCIWA KONKURENCJA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH.
 1. Powiązania kapitałowe pomiędzy wykonawcami składającymi oferty w odrębnych częściach tego samego postępowania.
 2. Powiązania osobowe pomiędzy wykonawcami składającymi ofertę.
 3. Czyny nieuczciwej konkurencji skutkujące odrzuceniem oferty.
 4. Wykonawca zawierający porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami jako obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania.
 5. Zatrzymania wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 czy oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1.
 1. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ PRZEZ WYKONAWCÓW O ZAMÓWIENIE
 1. Zasady udostępniania doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum według orzecznictwa KIO.
 2. Wykazywanie spełniania warunków przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie:
 • Przypadki uzasadniające wymaganie, aby tylko jeden z konsorcjantów wykazał dany warunek udziału w postępowaniu.
 • Przypadki uzasadniające wymaganie, aby każdy z konsorcjantów spełniał dany warunek udziału w postępowaniu.
 • Przypadki nakazujące rozpatrywanie łącznego potencjału konsorcjum.
 1. Zabezpieczenie oferty wadium w przypadku Konsorcjum.
 1. PODWYKONAWCY
 1. Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców.  
 2. Zobowiązanie do osobistego wykonania:
 • kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane;
 • prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw.
 1. Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem.
 2. Możliwość zmiany podwykonawcy.

 

Opinie

Szkolenia organizowane przez ApexNet, gdzie wykładowcami są Panowie Czabanowie to rarytasy na rynku szkoleń. Tych szkoleń nie trzeba reklamować, je się pożąda, szczególnie wtedy kiedy pojawia się kolejna nowela ustawy Pzp.

Adranna Zalewska - Nowy Szpital Wojewódzki Sp. Z o.o.

Ze szkoleń organizowanych przez ApexNet korzystam od wielu lat. Panowie Czabanowie są znakomitymi trenerami. Szkolenia przez nich prowadzone są bardzo pomocne w codziennej pracy i bardzo ciekawe. Polecam serdecznie!

Agnieszka Ławrynowicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie