SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektroniczny przetarg po 18 października. Warsztat dla wykonawców medycznych

Kontakt

Kinga Chęcińska

telefon: 222058906
kinga.checinska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, które dedykowane jest wykonawcom z branży medycznej. Celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji.

ODBIORCY SZKOLENIA
• wykonawcy biorący udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.
• osoby przygotowujące oferty, weryfikujące propozycje konkurencji, doradzającym wykonawcom

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

 

Trener

Program

Dzień I - Hanna Kraszczyńska


1. Warunki udziału w postępowaniu:
• Dozwolone formułowanie warunków udziału w postępowaniu.
• Możliwość polegania na zdolnościach technicznych i zawodowych, sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów – ograniczenia z tym związane oraz odpowiedzialność. Propozycja zmian w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.
• Wykluczenie z postępowania obligatoryjne i fakultatywne. Kiedy można wykluczyć Wykonawcę z postępowania?
• Przynależność do grupy kapitałowej – obowiązki stron postępowania, wymagane dokumenty.
• Tzw. „procedura odwrócona”. Kiedy może zostać zastosowana?


2. Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zależności od wartości zamówienia:
• Oświadczenie w postępowaniach o wartości poniżej progów UE.
• Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - wstępnie zastępujący zaświadczenia i inne dokumenty wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.
• Kiedy są wymagane dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia?
• Dokumenty przedmiotowe potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego.
• Dwojaki charakter próbek. Czy wszystkie próbki należy zwrócić Wykonawcom?
• Możliwość uzupełniania brakujących lub błędnych dokumentów oraz pełnomocnictw.
• Czy pojęcie aktualności dokumentów powinno być utożsamiane z datą wystawienia tych dokumentów?


3. Podwykonawstwo jako część zamówienia publicznego w postepowaniach na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.


4. Czy Zamawiający ma obowiązek poprawienia w ofertach:
• Oczywistych omyłek pisarskich.
• Oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
• Innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.


5. PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników.


Dzień II – Łukasz Czaban


Zagadnienia techniczne związane z elektronizacją
a) Kwalifikowany podpis elektroniczny – typy podpisów, podpisywanie dokumentów przez kilka osób, kto musi posiadać, jak weryfikować?
b) Środki komunikacji elektronicznej – „zaawansowany” środek komunikacji i „prosty” środek komunikacji.
c) Elektroniczne potwierdzanie za zgodność z oryginałem.
d) Składanie oferty składającej się z kilku plików elektronicznych.


2. Dokumenty elektroniczne wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) Wniosek o dopuszczenie do postępowania.
b) Oferta.
c) Oświadczenie wstępne.
d) Pełnomocnictwo.
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
f) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozporządzeniu


3. Dokumenty elektroniczne nie wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
a) Sporządzane przez Zamawiającego.
b) Sporządzane przez Wykonawcę.


4. Dokumenty sporządzane w formie pisemnej:
a) Protokół postępowania.
b) Oświadczenie o bezstronności i obiektywizmie.
c) Umowa w sprawie zamówienia.
d) Kwestia równoważność formy pisemnej i elektronicznej.


5. Elektronizacja zamówień w orzecznictwie KIO – część realizowana w formie ćwiczeniowej.
a) Zeskanowany formularz ofertowy opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym jako podstawa do odrzucenia oferty.
b) Wadium w formie e-gwarancji bankowej.
c) Użycie podpisu zewnętrznego, a przekazanie Zamawiającemu wyłącznie pliku kontrolnego.


6. Najczęściej popełniane błędy przy elektronizacji
a) Format zapisu przesłanych dokumentów elektronicznych.
b) Zmiana lub wycofanie oferty elektronicznej.
c) Rozmiar pliku zawierającego ofertę jest zbyt obszerny aby go przekazać wskazanym środkiem komunikacji elektronicznej.
d) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie dokumentu zabezpieczenia – czy dopuszczalne jest postać papierowa?
e) Forma zobowiązania podmiotów trzecich.
f) Które dokumenty i oświadczenia mogą być składane w formie elektronicznej kopii?
g) Weryfikacja podpisów elektronicznych wystawionych w innych krajach Unii Europejskiej.
h) Brak ofert na skrzynce odbiorczej Zamawiającego na portalu ePUAP pomimo wysłania
ich przed terminem składania.
i) Problemy z szyfrowaniem i deszyfrowaniem ofert za pomocą aplikacji Mini portalu.


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Opinie

Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący zawsze odpowiada merytorycznie na zadane pytania. Duże podłoże praktyczne prowadzących, co przekłada się ns odpowiedzi na pytania.

Joanna Patyra - 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Szkolenie na najwyższym poziomie. Organizacja jak również ogromna wiedza trenerów decyduje o wystawieniu najwyższej noty.

Małgorzata Kulbacka - Pro-Medica w Ełku

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 18-19 lutego 2019 Łukasz Czaban, Hanna Kraszczyńska 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2019-02-04

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia