SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektroniczny przetarg po 18 października. Warsztat dla wykonawców medycznych

Kontakt

Kinga Chęcińska

telefon: 222058906
kinga.checinska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, które dedykowane jest wykonawcom z branży medycznej. Trener na szkoleniu poruszy takie zagadnienia jak przygotowanie postępowania i badanie ofert pod kątem branży medycznej.

ODBIORCY SZKOLENIA
• wykonawcy biorący udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.
• osoby przygotowujące oferty, weryfikujące propozycje konkurencji, doradzającym wykonawcom

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Program

Dzień I - Hanna Kraszczyńska


1. Warunki udziału w postępowaniu:
• Dozwolone formułowanie warunków udziału w postępowaniu.
• Możliwość polegania na zdolnościach technicznych i zawodowych, sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów – ograniczenia z tym związane oraz odpowiedzialność. Propozycja zmian w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.
• Wykluczenie z postępowania obligatoryjne i fakultatywne. Kiedy można wykluczyć Wykonawcę z postępowania?
• Przynależność do grupy kapitałowej – obowiązki stron postępowania, wymagane dokumenty.
• Tzw. „procedura odwrócona”. Kiedy może zostać zastosowana?


2. Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zależności od wartości zamówienia:
• Oświadczenie w postępowaniach o wartości poniżej progów UE.
• Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - wstępnie zastępujący zaświadczenia i inne dokumenty wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.
• Kiedy są wymagane dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia?
• Dokumenty przedmiotowe potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego.
• Dwojaki charakter próbek. Czy wszystkie próbki należy zwrócić Wykonawcom?
• Możliwość uzupełniania brakujących lub błędnych dokumentów oraz pełnomocnictw.
• Czy pojęcie aktualności dokumentów powinno być utożsamiane z datą wystawienia tych dokumentów?


3. Podwykonawstwo jako część zamówienia publicznego w postepowaniach na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.


4. Czy Zamawiający ma obowiązek poprawienia w ofertach:
• Oczywistych omyłek pisarskich.
• Oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
• Innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.


5. PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników.


Dzień II – Łukasz Czaban


1. Zmiany w procedurach zamówieniowych wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Zmieniającej ustawę – prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
• Zamówienia publiczne powyżej progu unijnego po 18 października 2018r.
- nowa definicja środków komunikacji elektronicznej – zakaz komunikacji faksem,
- czynności wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
- dopuszczalne odstępstwa od elektronizacji.
• Zamówienia publiczne poniżej progu unijnego po 18 października 2018r.


2. Mini portal e-zamówień
• Wykorzystanie narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach w postępowaniach o udzielenie zamówienia, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.
• Pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert i udostępnianie go na stronie internetowej wraz z SIWZ.
• Składanie, wycofywanie i zamiana ofert elektronicznych.
• Komunikacja z Zamawiającym.


3. Elektronizacja zamówień publicznych
• Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?
• Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.
• Projekt Platforma e-Zamówienia.
• Prywatna Platforma Zakupowa – odpowiedzialność Zamawiającego w przypadku awarii systemu.


4. Postępowanie do progu unijnego
• Składanie ofert.
• Komunikowanie się z Zamawiającym.
• Wymagania w stosunku do składanych dokumentów.


5. Jawność postępowania
• Procedura jawnego otwarcia ofert po elektronizacji
• Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.
• Ograniczenia w dostępie do dokumentacji postępowania wynikające z PZP
• Wyjaśnienie treści SIWZ czy wniosek o jej zmianę?

Opinie

Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący zawsze odpowiada merytorycznie na zadane pytania. Duże podłoże praktyczne prowadzących, co przekłada się ns odpowiedzi na pytania.

Joanna Patyra - 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Szkolenie na najwyższym poziomie. Organizacja jak również ogromna wiedza trenerów decyduje o wystawieniu najwyższej noty.

Małgorzata Kulbacka - Pro-Medica w Ełku

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 20-21 listopada 2018 Łukasz Czaban, Hanna Kraszczyńska 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia