Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/m_home.php on line 983
APEXNET - Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie na zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa? Kurs krok po kroku dla Praktyków | APEXNET szkolenia
Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Jak prawidłowo przeprowadzić...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie na zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa? Kurs krok po kroku dla Praktyków

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom związanym z obronnością i bezpieczeństwem, jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie na zamówienia publiczne. Ekspert krok po kroku omówi najbardziej newralgiczne kwestie w formie warsztatów oraz dyskusji.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy działu zamówień publicznych
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie komisji przetargowej
• Kierownicy działów zamówień publicznych
• Osoby kontrolujące zamówienia oib

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Biorąc udział w tym szkoleniu istnieje możliwość rezerwacji noclegu wraz z pełnym wyżywieniem:

1355 zł – pok. 1 os. / 1256 zł cena promocyjna do 7.03
1395 zł – pok. 2 os. / 1296 zł cena promocyjna do 7.03

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!


 

PROGRAM

1. Omówienie aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB): (Dyrektywy UE, Ustawy i Rozporządzenia oraz Decyzje MON)
1.1. Omówienie aktów prawnych dotyczących obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa:
1.2. Omówienie aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


2. WARSZTAT - Zasady kwalifikacji postępowań do postępowań w dziedzinie (OiB) w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Sposób oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.


3. Dyrektywa 81 - Ustawa prawo zamówień publicznych – zakres stosowania, definicje. (Definicja sprzętu wojskowego i zamówień newralgicznych w rozumieniu ustawy Pzp)


4. WARSZTAT - Opis przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB). Zasady przygotowania i opracowania wymagań technicznych (danych uzupełniających, WTT, WET, WT) niezbędnych do opracowania przez zamawiającego SIWZ:
• bezpieczeństwo informacji (art. 131g ust. 1);
• bezpieczeństwo dostaw ((art. 131g ust. 2)
• Wymogi dotyczące minimalnej zawartości dokumentacji niezbędnej do przygotowania zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Pzp.
• Wymogi dotyczące minimalnej zawartości dokumentacji niezbędnej do przygotowania zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Decyzją Nr 367/MON z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa


5. Szacownie wartości - w aspekcie zamawiający/zlecający zadanie oraz sposób i terminy realizacji:
5.1. Możliwe/dopuszczalne sposoby/metody szacowania wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających i prawa opcji.
5.2. Odpowiedzialność za dokonanie czynności szacowania wartości zamówienia (zamawiający/zlecający zadanie).
5.3. Termin realizacji - różnice pomiędzy zamówieniami „jednorocznymi” a „wieloletnimi”


6. Zasady i tryb postępowań o udzielenie zamówień, do których nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych:
6.1. Zamówienia dotyczące sprzętu wojskowego o wartości poniżej 443 000 euro – dla dostaw lub usług, 5 225 000 euro – dla robót budowlanych - podstawa art. 131b (przykładowe rozwiązania, uregulowania).
6.2. Zamówienia, zwolnione ze stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 5:
• którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub
• jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, lub
• jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa publicznego, lub
• którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa - w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów dotyczących bezpieczeństwa państwa określonych w lit. a–d nie może zostać zagwarantowana w inny sposób niż udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy.
6.3. Zamówienia, zwolnione ze stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 5b dotyczące produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa (w tym zakresie obowiązuje Decyzji. 367/MON z dnia
14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa).


7. Wymagania stawiane wykonawcom „nowych zadań” – brak możliwość przedłożenia referencji lub realizacji zadań pokrewnych:
7.1. Dokumenty, jakich może żądać zamawiający w postępowaniu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 r.))
7.2. Możliwości żądania dodatkowych dokumentów w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.


8. WARSZTAT - Warunki udziału w postępowaniu i wymagania wynikające z określenia przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB). Wymagania w stosunku do wykonawców biorących udział w postępowaniu w zakresie posiadanych uprawnień (warunki udziału to nie tylko uprawniania. Czy w każdym zamówieniu w dziedzinie OiB wymagana jest koncesja? – szczegółowa analiza obowiązujących przepisów).


9. WARSZTAT - Kryteria oceny ofert w zamówienia w dziedzinie OiB


10. Zasady i sposób zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych, w kontekście uprawnień zamawiającego. (Wymagania w stosunku do wykonawców biorących udział w postępowaniu w zakresie ochrony informacji niejawnych). Przesłanki wykluczenie wykonawców, (art. 131e), zasady wykluczeń wykonawców, w kontekście przepisów o ochronie informacji niejawnych


11. Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (art. 131m) – wymogi stawiane podwykonawcom, ich weryfikacja i ewentualna zmiana podwykonawców w trakcie trwania umowy.


12. Ocena jakości – rola Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.


13. WARSZTAT - Ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa wynikającą z ustaw i Decyzji MON


14. DYSKUSJA - Przebieg procedury o udzielenie zamówienia w dziedzinie OiB na podstawie ustawy Pzp (w 14 punktach – wszczęcie, wnioski o dopuszczenie do udziału/ negocjacje, ocena wniosków, SIWZ, ocena ofert, wybór oferty, odwołania, zawarcie umowy itp.)

OPINIE

Szkolenia ApexNet zawsze są na wysokim poziomie. Trener zawsze dobrze przygotowany, komunikatywny, praktyczny i uprzejmy. Dziękuję.

Marzena Polaczek - Gmina Lipnica Wielka

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Wzięłam w nim udział z uwagi na renomę firmy ApexNet i kompetencje trenera. Szczególnie cenię mozliwość zadawania pytań i dyskusję w tym zakresie.

Katarzyna Bil - Urząd Miasta Opola

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena