Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/m_home.php on line 983
APEXNET - Bezbłędne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – warsztaty pozwalające uniknąć nieprawidłowości proceduralnych | APEXNET szkolenia
Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Bezbłędne przygotowanie...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Bezbłędne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – warsztaty pozwalające uniknąć nieprawidłowości proceduralnych

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

Uczestnicy tego szkolenia poznają najważniejsze zagadnienia dotyczące zamówień klasycznych, społecznych, sektorowych oraz w dziedzinie OiB, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie każdego postępowania.

Zapisz się na szkolenie i sprawdź, jak uniknąć błędów i nieprawidłowości!

PROGRAM

1. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym?

2. Zamówienia klasyczne, społeczne, sektorowe, w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

3. Progi stosowania ustawy i różnice w procedurze krajowej, unijnej i w przy zamówieniach na usługi społeczne i inne podobne usługi;

4. Przygotowanie planu zamówień

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


a.) Opis przedmiotu zamówienia na dostawy/usług/roboty budowlane;
• Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji;
• Znak towarowy, patent lub pochodzenie i inne dyskryminujące określenia w opisie przedmiotu zamówienia – zasada, warunek i wyjątek;
• Opis przedmiotu zamówienia w przypadku podzielenia zamówienia na części;
• Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – wymagania dotyczące formy i zakresu dokumentacji projektowej oraz STWiORB zakres dokumentacji projektowej w zależności od formy ustalonego wynagrodzenia
• Wymagania związane z realizacją zamówienia oparte na kryteriach społecznych:
• Jak opisać przedmiot zamówienia, żeby nie naruszyć przepisów ustawy Pzp, praktyczne przykłady, ćwiczenia;
• Czym jest prawo opcji, kiedy i w jakim celu można je stosować? Jakie są zasady korzystania z prawa opcji? Jak należy oszacować prawo opcji?
• Czym różni się prawo opcji od zamówień polegających na powtórzeniu?

b.) Szacowanie wartości zamówienia
• Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia
• Zasady szacowania wartości zamówienia przy umowach ramowych i tworzeniu systemu zamówień dynamicznych
• Zasady szacowania wartości zamówień udzielanych w częściach
• Skutki błędnego szacowania, kazusy;

c.) Oferta częściowa a zamówienie w częściach
• Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień;
• Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części;
• Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach
• Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
• Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Jak stosować przepis art. 6a ustawy Pzp – czyli udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 € – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych
• Ćwiczenia

6. Jak prawidłowo opisać warunki i kryteria

a) Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania wynikające z art. 24 ustawy PZP
• przesłanki obligatoryjne
• przesłanki fakultatywne

b) Warunki przedmiotowe i podmiotowe określane przez zamawiającego w odniesieniu do:
• kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej
• zdolności technicznej lub zawodowej

c) Kiedy warunki mają charakter dyskryminacyjny? Jak określić warunek, by był proporcjonalny? Przykłady, ćwiczenia;

d) Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjów) oraz wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich;

e) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (forma, wymagana zawartość, sposób wypełniania i przedstawiania);

f) Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – jakie dokumenty wykonawca może złożyć Zamawiającemu elektronicznie w formie oryginału?

g) Elementy elektronizacji w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych;

h) Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert
• Jakość i inne kryteria oceny odnoszące się do przedmiotu zamówienia - rodzaje kryteriów w podziale na:
• Ograniczenia w stosowaniu kryterium ceny (kogo dotyczą i jakie są warunki dopuszczające stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny;
• Dostosowanie kryteriów i ich wagi do uzasadnionych potrzeb zamawiającego
• Kryteria oceny ofert mierzalne i niemierzalne;
• Kryteria oceny ofert na przykładach według różnych dziedzin i rodzajów zamówień (roboty budowlane, dostawy, usługi);
• Błędy przy ustalaniu kryteriów oceny ofert, przykłady;
• Podstawy oceny oferty według kryteriów;
• Ćwiczenia dotyczące kryteriów oceny ofert;

i) Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
• funkcje, forma wadium, wysokość wadium, zasady weryfikacji wadium w formie niepieniężnej; na co uważać?
• praktyczne kazusy w zakresie wadium

j) Uprawnienia zamawiającego w zakresie ograniczenia podwykonawstwa, w tym zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w ramach zamówienia

7. Jak prawidłowo ocenić oferty?

a) Procedura zwykła, a odwrócona;

b) Wezwania do uzupełnień/wyjaśnień dokumentów podmiotowych wykonawcy i ocena tych dokumentów;

c) Wyjaśnienia treści oferty;

d) Wyjaśnienia ceny rażąco niskiej – kiedy można, kiedy trzeba, jak przygotować wezwania do złożenia wyjaśnień; jak powinny wyglądać wyjaśnienia ceny rażąco niskiej;

e) Jak dokonać oceny prawidłowości zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa;

f) Poprawianie omyłek;

g) Odrzucenie oferty;

h) Ćwiczenia praktyczne;

8. Na co Wykonawca może się odwołać w postępowaniu poniżej progu unijnego? Co może zrobić Zamawiający w przypadku wniesienia odwołania/informacji o podjęciu czynności niezgodnych z PZP? Jakie inne działania może podjąć „niezadowolony z rozstrzygnięcia postępowania wykonawca?

9. Zapisy umów – wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności wykonawcy i kar umownych;

10. Zamówienia na usługi społeczne i inne podobne usługi – specyfika;

11. Dyskusja z uczestnikami i odpowiedzi na indywidualne pytania;

OPINIE

Super szkolenie! Pani Wioletta prowadziła j bardzo ciekawie, przekazała dużo przydatnych informacji. Zarówno szkolenie, jak i materiały pomocnicze na wysokim poziomie merytorycznym. Pani Krysia - ciepła, przyjazna, troskliwa. Dbała o dobrą atmosferę nas wszystkich. Szkolenie + urlop w pigułce!

Beata Bagińska - ZGOK Sp. z o o Olsztyn

Ekspert posiada szeroką wiedzę w zakresie przedmiotowym szkolenia, odpowiada na problematyczne pytania, prowadzi partnerską rozmowę, wprowadza miłą atmosferę, potrafi zainteresować rozmową.

Anna Zaborska - - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena