Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Lista płac 2019/2020...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Lista płac 2019/2020 wyższe koszty/niższy PIT, „zerowy” PIT i inne zmiany w płacach

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie jest przeznaczone dla służb płacowych i finansowych pracodawców oraz płatników - zarówno sfery budżetowej, jak i sektora prywatnego. Przybiera formę warsztatów.

Uczestnicy zapoznają się ponadto z planowanymi zmianami przepisów mających wpływ na sporządzanie listy płac, min. obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% i podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Wykładowca zreasumuje też korekty przepisów dotyczące wynagrodzeń, jakie weszły w tym roku oraz przedstawi najciekawszy i najnowszy dorobek orzecznictwa oraz interpretacji urzędowych na temat naliczania płac.

PROGRAM

1) Zerowy PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców (od 1.08.2019)

 • ustalanie limitu zwolnienia podatkowego (granica wiekowa i kwotowa, charakter przychodów z ulgą, przychody uwzględnianie i nieuwzględniane w limicie)
 • ustalanie limitu zwolnienia dla nierezydentów
 • opodatkowanie nadwyżki wynagrodzenia ponad limit
 • utrata prawa do 50%-procentowych kosztów uzyskania przychodów,
 • warunki skorzystania z zerowego PIT w 2019 r. (oświadczenie pracownika lub zleceniobiorcy o stosowaniu zwolnienia)
 • automatyczne objęcie młodych ulgą od 2020 r. (oświadczenie o niestosowaniu zwolnienia)
 • naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów zwolnionych
 • naliczanie odprowadzanie składki zdrowotnej od przychodów zwolnionych
 • obniżanie składki zdrowotnej do „hipotetycznej zaliczki”
 • pilnowanie przekroczenia limitu przy jednym i kilku tytułach zarobkowych
 • zerowy PIT a deklaracje i roczne zeznania podatkowe

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie na przygotowanym druku lub sporządzenie razem z Uczestnikami:

 • oświadczenia pracownika o stosowaniu zwolnienia „zerowy” PIT
 • oświadczenia pracownika o niestosowaniu zwolnienia „zerowy” PIT
 • rozliczenia na liście płac przychodów pracownika i zleceniobiorcy objętych zwolnieniem „zerowy” PIT;

2) Zmiany w sporządzaniu listy płac od 1.10.2019 i od 1.01.2020

 • obniżenie najniższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17% (17,75%)
 • podwyższenie zryczałtowanych kosztów ze stosunku pracy
 • skala podatkowa oraz kwoty wolne do końca 2019 i od 2020 roku
 • naliczanie zaliczek PIT za pracowników i zleceniobiorców w okresie przejściowym i od nowego roku

STUDIUM PRZYPADKU:

 • rozliczenie na liście płac wynagrodzeń pracownika i zleceniobiorcy w okresie przejściowym od 1.10.2019 do 31.12.2019,
 • rozliczenie na liście płac wynagrodzeń pracownika i zleceniobiorcy od 2020 roku;

3) Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1.01.2020

 • u pracodawców budżetowych i sektora prywatnego
 • definicja dodatku za staż
 • wyrównywanie wynagrodzenia do minimalnej płacy po wyłączeniu dodatku stażowego
 • negocjacje w okresie przejściowym podwyżki zapłaty dla wykonawcy wskutek wskazanej zmiany (w zamówieniach publicznych i poza nimi)

STUDIUM PRZYPADKU:

 • przykłady wyrównania wynagrodzenia do minimalnej pensji w związku z wyłączeniem z niej dodatku za staż;

4) Obliczanie odpisów na ZFŚS w 2019 roku z uwzględnieniem wzrostu odpisu od 1.08.2019

 • wysokość odpisów w 2019 – obowiązującego do końca lipca 2019 i od początku sierpnia 2019
 • obliczenie średniego odpisu w 2019 roku dla każdej kategorii zatrudnionych
 • ustalenie średniorocznego stanu zatrudnienia i korekty wynikającej z najnowszych zmian przepisów
 • przekazanie drugiej raty odpisów i korekt do końca października 2019

STUDIUM PRZYPADKU:

 • przykładowe obliczenie odpisów za 2019 rok i dokonanie korekty w związku ze zmianą przepisów

5) Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłków

 • zmiany w egzekucji z umowy zlecenia i innych umów cywilnoprawnych od  1.01.2019 (omówienie stanowiska resortu sprawiedliwości z grudnia 2018)
 • objęcie potrąceniami diet z tytułu delegacji służbowej od 11.01.2019
 • ostrzejsze grzywny dla niesubordynowanych pracodawców
 • kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1.03.2019
 • podstawa dokonywania potrąceń i kwoty wolne dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych
 • podstawa dokonywania potrąceń i kwoty wolne dla pracowników i zleceniobiorców objętych zerowym PIT

STUDIUM PRZYPADKU:

 • przykłady dokonywania potrąceń egzekucyjnych z wynagrodzenia za zlecenie;

6) Najciekawsze i najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe i ZUS na temat świadczeń ze stosunku pracy i rozliczania wynagrodzeń, m.in.

 • pokrywanie za zleceniobiorców kosztów badań lekarskich
 • zmienione zasady wydawania posiłków profilaktycznych
 • świadczenie w naturze przekazane po sporządzeniu listy płac
 • obniżanie składki zdrowotnej przy wypłacie przychodów oskładkowanych i nieoskładkowanych (pokłosie uchwały SN z 2.02.3016; III UZP 18/15) wypłacana zwyczajowo premia uznaniowa wliczana do płacy urlopowej

 

OPINIE

Jestem drugi raz na szkoleniu prowadzonym przez ApexNet. Po pierwszym razie byłem bardzo zadowolony. A po drugim jestem jeszcze bardziej.

Zygfryd Chilewski - Urząd Gminy Oporów

Szkolenie na wysokim poziomie. Doskonała wiedza prowadzącego. Ze szkoleń ApexNet korzystam od wielu lat. Temat przedstawiony jasno, przejrzyście. Bardzo cenna jest możliwość kontaktu z prowadzącym.

Łukasz Olenderek - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

CENA ZAWIERA

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena