Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Pracownicze plany kapitałowe...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Pracownicze plany kapitałowe

jak wdrożyć i realizować krok po kroku

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w ramach III filara emerytalnego – pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu.

 

Szczegółowo omówi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia. Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi czy sugestie.

PROGRAM

1) Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 • dodatkowa emerytura
 • zasady tworzenia
 • współfinansowanie składek przez strony stosunku pracy
 • „opieka” i nadzór państwa
 • porównanie z PPE i innymi programami z III filara;

2) Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający

 • objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki
 • wybór instytucji finansowej
 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK
 • naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK
 • terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające;

3) Wybór instytucji finansowej

 • wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych
 • kryteria wyboru
 • podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne)
 • ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych
 • ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych

4) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 • sposób zawarcia (generalnie elektroniczny)
 • moment zawarcia umowy elektronicznej
 • czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji
 • obowiązkowe elementy umowy
 • ostateczny termin zawarcia
 • skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę;

5) Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 • postać zawarcia umowy i możliwość jej zmiany
 • czy trzeba ją zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji
 • obowiązkowe elementy umowy (załącznik – lista uczestników)
 • ostateczny termin zawarcia i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych
 • skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający;

6) Uczestnictwo w PPK

 • charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
 • weryfikacja statusu osoby zatrudnionej – kandydata na uczestnika PPK (kryteria ubezpieczeniowy i wiekowy)
 • uczestnictwo „z automatu” i w trybie wnioskowym
 • możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
 • terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu
 • terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym
 • przynależność do kilku programów PPK
 • zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK
 • obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK
 • ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata
 • wznawianie wpłat na wniosek;

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
 • informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK
 • wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK
 • oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK
 • wniosku o dokonywanie wpłat do PPK;

7) Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

 • wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika
 • możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK – deklaracja w tej sprawie i jej skutki
 • zasady różnicowania wpłat dodatkowych prze sąd i uczestników PPK – deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej i jej skutki
 • technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru)
 • terminy dokonywania wpłat do PPK
 • ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą),
 • moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez sąd (interpretacja MF)
 • wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS

STUDIUM PRZYPADKU 1) omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • informacji dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej
 • deklaracji uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej
 • deklaracji uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej
 • 2) sporządzenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:
 • pracownika
 • zleceniobiorcy
 • członka RN
 • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”;

8) Preferencje z budżetu państwa

 • wpłata powitalna
 • dopłata roczna;

9) Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

·        ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”

·        obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”

·        dokonywanie potrąceń z ich wynagrodzenia

STUDIUM PRZYPADKU – przykładowe obliczenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą;

10) Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

·        małżonek mający rachunek PPK

·        małżonek niemający rachunku PPK

·        osoby uprawnione;

11) Wypłata transferowa i zwrot środków PPK

·        przypadki zastosowania

·        skutki rozwiązań

·        terminy i dokumentacja;

12) Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK przez uczestnika

·        przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania,

·        po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego,

·        obsługa obu rozwiązań, terminy i dokumentacja;

13) Nadzór na funkcjonowaniem PPK

·        zasady inwestowania

·        rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych

·        ewidencje PPK i portal PPK

·        sankcje karne i podmioty kontrolne;

14) Podsumowanie obowiązków podmiotu zatrudniającego w procesie wdrażania PPK

·        jakie sąd ma obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej

·        jaką dokumentację sąd ma obowiązek tworzyć i gromadzić w związku z działaniem PPK;

15) Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu

OPINIE

zkolenia ApexNet rekomendują się same. Każdy, kto choć raz uczestniczył już zawsze będzie wracał do oferty tej firmy.Angelika Pucek - Urząd Gminy Kobierzyce

Angelika Pucek - Urząd Gminy Kobierzyce

Szkolenie na wysokim poziomie, bardzo profesjonalne. Oparte na wiedzy i doświadczeniu prowadzącego oraz zgodnie z oczekiwaniami. gorąco polecam firmę ApexNet.

Marta Pacocha - Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych "Strzelbud"

CENA ZAWIERA

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena