Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Lista płac 2020 z uwzględnieniem...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Lista płac 2020 z uwzględnieniem projektu zmienianej informacji PIT-11

i innych deklaracji podatkowych oraz kwot wolnych.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie jest przeznaczone dla służb płacowych i finansowych pracodawców oraz płatników - zarówno sfery budżetowej, jak i sektora prywatnego.

Przybiera formę warsztatów. Wykładowca szczegółowo omówi zasady sporządzania listy płac za członków załogi w 2020 roku, uwzględniając najświeższe zmiany podatkowe. Wyjaśni, od kiedy i jakie stosować wskaźniki potrzebne do rozliczania wynagrodzeń. Opisze skale podatkowe i progresywne kwoty zmniejszające podatek za lata 2019 i 2020. 

Uczestnicy poznają również reguły korzystania w 2020 roku z nowego zwolnienia podatkowego „zerowy PIT”. Dowiedzą się, jak płatnicy je stosują, jak rozliczają młodych pracowników i zleceniobiorców na liście płac oraz, jaka dokumentacja się z tym wiąże. Szczegółowo zostanie omówiony projekt nowej informacji PIT-11.

Wykładowca zreasumuje też korekty przepisów dotyczące wynagrodzeń, jakie weszły w tym roku oraz przedstawi najciekawszy i najnowszy dorobek orzecznictwa oraz interpretacji urzędowych na temat naliczania płac.

PROGRAM

1) Sporządzanie listy płac za członków załogi od 1.01.2020

 • obniżenie najniższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17%
 • podwyższenie zryczałtowanych kosztów ze stosunku pracy
 • skala podatkowa oraz kwoty wolne do końca 2019 i od 2020 roku
 • naliczanie zaliczek PIT za pracowników i zleceniobiorców od nowego roku

STUDIUM PRZYPADKU:

 • rozliczenie na liście płac wynagrodzeń pracownika i zleceniobiorcy od 2020 roku;

2) Zerowy PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców od 1.01.2020

 • ustalanie limitu zwolnienia podatkowego (granica wiekowa i kwotowa, charakter przychodów z ulgą, przychody uwzględnianie i nieuwzględniane w limicie)
 • utrata prawa do 50%-procentowych kosztów uzyskania przychodów
 • automatyczne objęcie młodych ulgą od 2020 r. (oświadczenie o niestosowaniu zwolnienia)
 • naliczanie i odprowadzanie składek od przychodów zwolnionych, obniżanie składki zdrowotnej do „hipotetycznej zaliczki”
 • pilnowanie przekroczenia limitu przy jednym i kilku tytułach zarobkowych
 • zerowy PIT a informacja PIT-11 i roczne zeznania podatkowe

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie razem z Uczestnikami:

 • wniosku o zaprzestanie stosowania zwolnienia „zerowy PIT”
 • projektu zmienionej informacji podatkowej o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,
 • rozliczenia na liście płac przychodów pracownika i zleceniobiorcy objętych zwolnieniem „zerowy” PIT;

3) Analiza i szczegółowe omówienie projektów innych zmienionych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych mających obowiązywać w 2020 roku, dotyczących członków załogi

 • PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2
 • PIT 3 oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT-4R roczna deklaracja płatników o zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-8AR roczna deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • IFT-1/IFT-1R informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

4) Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1.01.2020

 • u pracodawców budżetowych i sektora prywatnego
 • definicja dodatku za staż
 • wyrównywanie wynagrodzenia do minimalnej płacy po wyłączeniu dodatku stażowego
 • negocjacje w okresie przejściowym podwyżki zapłaty dla wykonawcy wskutek wskazanej zmiany (w zamówieniach publicznych i poza nimi)

STUDIUM PRZYPADKU:

 • przykłady wyrównania wynagrodzenia do minimalnej pensji w związku z wyłączeniem z niej dodatku za staż;

5) Rozliczanie listy płac za członków załogi uczestniczących w pracowniczych planach kapitałowych

 • wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK oraz terminy ich dokonywania
 • moment powstania przychodu uczestnika PPK z tytułu wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający
 • rozliczenie na liście płac pracownika, zleceniobiorcy i członka RN należących do PPK
 • rozliczenie na liście płac pracownika i zleceniobiorcy, należących do PPK i korzystających z nowego zwolnienia podatkowego „zerowy PIT”;

6) Ustalanie w 2020 roku kwot wolnych od dokonywania potrąceń z wynagrodzenia

 • kwoty wolne pracowników-dłużników, podlegających opodatkowaniu PIT,
 • kwoty wolne pracowników-dłużników objętych zwolnieniem „zerowy PIT”
 • kwoty wolne pracowników-dłużników należących do PPK,
 • kwoty wolne zleceniobiorców-dłużników: opodatkowanych, korzystających ze zwolnienia „zerowy PIT” i będących członkami PPK;

7) Najciekawsze i najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe i ZUS na temat świadczeń ze stosunku pracy i rozliczania wynagrodzeń, m.in.

 • pokrywanie za zleceniobiorców kosztów badań lekarskich
 • zmienione zasady wydawania posiłków profilaktycznych
 • świadczenie w naturze przekazane po sporządzeniu listy płac
 • obniżanie składki zdrowotnej przy wypłacie przychodów oskładkowanych i nieoskładkowanych (pokłosie uchwały SN z 2.02.3016; III UZP 18/15)
 • wypłacana zwyczajowo premia uznaniowa wliczana do płacy urlopowej.

OPINIE

Jestem drugi raz na szkoleniu prowadzonym przez ApexNet. Po pierwszym razie byłem bardzo zadowolony. A po drugim jestem jeszcze bardziej.

Zygfryd Chilewski - Urząd Gminy Oporów

Szkolenie na wysokim poziomie. Doskonała wiedza

Łukasz Olenderek - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

CENA ZAWIERA

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena