Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Planowanie i rozliczanie...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Planowanie i rozliczanie czasu pracy.

Kompleksowy warsztat praktyczny wybranych zagadnień

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zaprszamy na dwudniowe szkolenie dotyczące najnowszych zmian w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy.

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami odnoszącymi się do ewidencji czasu pracy.

Ekspert przedstawi, jak prawidłowo wdrożyć zasady sporządzania harmonogramów czasu pracy pracowników oraz omówi między innymi reguły polecania pracy w godzinach nadliczbowych. Podczas szkolenia pokazane zostaną również zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej.

PROGRAM

I dzień

 1. Podstawa prawna regulująca czas pracy pracowników, w tym poprawne zasady ewidencjonowania czasu pracy i gromadzenia odpowiednich dokumentów,
 2. Normy czasu pracy, w ramach których czas pracy pracownika ma być planowany, w tym:
 • normy czasu pracy na podstawie różnych pragmatyk pracowniczych,
 • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,
 • normy czasu pracy w równoważnym czasie pracy,
 1. Systemy i rozkłady czasu pracy, jakie mogą być stosowane w rożnych urzędach i jednostkach organizacyjnych, w tym możliwość lub brak możliwości zmieniania systemów i rozkładów czasu pracy oraz miejsce przechowywania wniosków o zmianę systemu albo rozkładu czasu pracy (które wnioski leżą w dokumentacji czasu pracy, a które w części B akt osobowych),
 2. Okres rozliczeniowy czasu pracy, jego znaczenie dla planowania i rozliczania czasu pracy,
 3. Doba pracownicza – zasady planowania czasu pracy konkretnego pracownika z zachowaniem doby pracowniczej, w tym zasady stosowania ruchomego czasu pracy,
 4. Odpoczynek dobowy oraz tygodniowy, w szczególności wymiar odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz możliwość skracania odpoczynku tygodniowego,
 5. Poprawne ustalanie wymiaru czasu pracy, w tym:
 • wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu,
 • ustalanie wymiaru czasu pracy, gdy pracownik podejmuje pracę w trakcie okresu rozliczeniowego,
 • przypadki, które powodują obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
 1. Zasady poprawnego planowania dni wolnych od pracy, w tym prawidłowe oznaczanie dni wolnych w ewidencji czasu pracy oraz:
 • zasady „oddawania” dnia wolnego w sytuacji, gdy święto przypada w sobotę,
 • zasady postępowania, gdy w dniu wyznaczonym jako wolny pracownik będzie np. chory,
 1. Planowanie czasu pracy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym czasie pracy, jeżeli u danego pracodawcy taki system czasu pracy może być stosowany,
 2. Zasady poprawnego sporządzania harmonogramu czasu pracy pracownika, w tym:
 • przypadki, w których tworzenie harmonogramu jest konieczne oraz przypadki, w których jest zbędne,
 • informacje, które mogą być zawarte w harmonogramie czasu pracy,
 • pisemny albo elektroniczny harmonogram czasu pracy, jakie są wymagania w odniesieniu do każdego z tych dokumentów,
 • oznaczenia dni wolnych w harmonogramie (czy jest konieczne, czy nie),
 • termin, w jakim harmonogram ma być podany do wiadomości pracownika,
 • możliwość sporządzania tzw. cząstkowych harmonogramów czasu pracy,
 1. Przypadki, w których zgodnie z wykładnią, harmonogram czasu pracy może być poprawiany – stanowiska MRPiPS oraz PIP,
 2. Ewidencjonowanie zaplanowanych godzin pracy zgodnie z obecnymi przepisami i wykładnią, w szczególności zakres przedmiotowy ewidencji czasu pracy,
 3. Praca w godzinach nadliczbowych w urzędach I innych jednostkach organizacyjnych, w tym:
 • zasady polecania i ewidencjonowania pracy nadliczbowej oraz miejsce przechowywania dokumentów tworzonych w związku z taką pracą,
 • dopuszczalność pracy nadliczbowej pracowników niepełnosprawnych,
 • ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej (limity godzin nadliczbowych, okresy odpoczynku, sytuacja życiowa i osobista pracownika),
 • miejsce umieszczania zgód pracowników na pracę w godzinach nadliczbowych, u części pracodawców w dokumentacji pracowniczej, a innych w części B akt osobowych,
 1. Zasady udzielania i odpracowywania oraz ewidencjonowania wyjść prywatnych pracowników, w szczególności przypadki, w których - zgodnie z wykładnią - możliwość odpracowania wyjścia prywatnego jest ograniczona (pracownicy niepełnosprawni, pracownice ciężarne, rodzice wychowujący dziecko w wieku do 4/8 lat),

 

II dzień

 1. Zasady rekompensowania pracy nadliczbowej w urzędach, zgodnie z orzecznictwem i wykładnią,
 2. Rekompensata pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu (różnice w zależności od podstawy prawnej funkcjonowania pracodawcy, u którego pracownik jest zatrudniony),
 3. Dopuszczalność wzywania do pracy w dniu pierwotnie dla pracownika wolnym, w tym:
 • zasady oddawania pracownikowi w zamian innego dnia wolnego,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 1. Skutki nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w zależności od podstawy prawnej, w oparciu o którą funkcjonuje pracodawca,
 2. Praca w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy oraz odrębności w prowadzeniu dla nich ewidencji czasu pracy,
 3. Czas pracy osób zarządzających i czas pracy kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej pracodawcy – jakie są zasady rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy takiego pracownika w zależności od rodzaju urzędu,
 4. Zasady ewidencjonowania pracy w dniach wolnych oraz ewentualna konieczność tworzenia dokumentów z tym związanych,
 5. Czas pracy, a dyżur pracownika, w tym zasady ewidencjonowania dyżuru,
 6. Czas pracy, a udział pracownika w szkoleniu – różnice w rozliczaniu i ewidencjonowaniu szkoleń w zależności od rodzaju szkolenia,
 7. Czas pracy, a wyjazd pracownika w podróż służbową, z uwzględnieniem:
 • podróży służbowej środkami komunikacji publicznej oraz samochodem,
 • podróży w ruchomym i zadaniowym czasie pracy,
 • podróży w porze nocnej poprzedzającej dniówkę pracownika,
 1. Zasady ewidencjonowania absencji (m.in. spóźnień, przerw, zwolnień od pracy, urlopów wypoczynkowych oraz zwolnień lekarskich),
 2. Zasady i czas przechowywania dokumentów dotyczących czasu pracy pracownika, w tym:
 • termin przechowywania dokumentacji pracowniczej dotyczącej czasu pracy w zależności od daty nawiązania stosunku pracy,
 • możliwość przechowywania dokumentacji dotyczącej czasu pracy w postaci elektronicznej oraz wymogi jej tworzenia i przechowywania, jeżeli jest prowadzona w wersji papierowej.

OPINIE

Szkolenie w bardzo dobrym stopniu przygotowane zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym

Kamila Ługowska - PUP w Siedlcach

Bardzo ciekawe szkolenie, szeroko omawiane zagadnienia z zakresu czasu pracy poparte przykładami i interpretacjami przepisów przez instytucje PIP

Izabela Dziedzic - Stołeczne Biuro Turystyki

CENA ZAWIERA

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena