Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Nowe prawo zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Nowe prawo zamówień publicznych

w placówkach medycznych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Dowiesz się, jak według nowej ustawy przeprowadzać postępowanie w branży medycznej. Trener omówi największą rewolucję w procedurach do progu unijnego.

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 488
Liczba opinii o trenerze: 1218


W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

PROGRAM

 1. Wybrane obowiązki Zamawiającego wprowadzone nową ustawą PZP.
 1. Nowe zasady ustalenia wartości zamówienia:
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw;
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
 • Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.
 1. Nowy obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji) - co to jest wartość jednorazowego zakupu?
 2. Istotne zmiany dotyczące publikatorów ogłoszeń o zamówieniu;
 3. Zmiany dotyczące zawartości treści ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 4. Dokumenty w postępowaniu:
 • Przedmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania;
 • Podmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania;
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia i Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego:
 • Kiedy należy sporządzić SWZ, a kiedy OPiW?
 • Wymagana zawartość SWZ i OPiW;
 • Nowe zasady udostępniania, wyjaśniania oraz wprowadzania zmian do SWZ i OPiW.
 1. Nowe podstawy odrzucenia oferty;
 2. Zmiana definicji końca postępowania;
 3. Nowości w zakresie podstaw unieważnienia postępowania.

 

 1. Rewolucja w procedurach do progu unijnego.
 1. Składanie ofert, wniosków, oświadczeń;
 2. Komunikowanie się z Zamawiającym;
 3. Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne:
 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej;
 • Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów;
 • negocjacje bez ogłoszenia - specjalna przesłanka stosowania tego trybu w postępowaniu o wartości poniżej progów UE.
 1. Elektronizacja zamówień w nowej ustawie.
  1. Komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą;
  2. Pisemność, a forma pisemna – różnice i znaczenie w praktyce;
  3. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany i podpis osobisty – do jakich czynności i przez kogo musi być stosowany.
 1. Opis przedmiotu zamówienia w podmiotach leczniczych.
 1. Nazwa własna produktu przy zakupie leków;
 2. Możliwość użycia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła w opisie przedmiotu zamówienia na nowych zasadach;
 3. Konieczność podania kryteriów równoważności ofert.
 1. Jawność postępowania.
 1. Brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert;
 2. Ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego;
 3. Nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego;
 4. Nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
 5. Konieczność udostępnienia „z automatu” załączników do protokołu po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania;
 6. Zasada jawności, a ochrona danych osobowych.
 1. Zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania.
 1. Nowy katalog obligatoryjnych podstaw wykluczenia;
 2. Poszerzenie fakultatywnych podstaw wykluczenia;
 3. Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 1. Procedura odwrócona w nowej ustawie.
 1. Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 2. Czy w postępowaniu poniżej progów UE możliwe jest przeprowadzenie procedury odwróconej?
 1. PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników. 

OPINIE

Uważam, że szkolenie, w którym uczestniczę będzie bardzo przydatne, ponieważ w sposób jasny i jednoznaczny przedstawione zostały przez Prowadzącego szkolenie różnice i zmiany w przepisach jakie nas czekają w momencie wejścia w życie nowej ustawy Pzp.

Małgorzata Kozłowska - Pióro - CRR KRUS NIWA

Jak zwykle wszystko na najwyższym poziomie. Temat na czasie, prowadzący super przygotowany, miejsce szkolenia dobrze wybrane.

Piotr Dyda - PNGS

CENA ZAWIERA

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 17-18 marca 2020 Łukasz Czaban 995.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058902