APEXNET - Rewolucja w systemie emerytalnym. Jak wdrożyć i zastosować PPK w praktyce. Kurs kompleksowy | APEXNET szkolenia
Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Rewolucja w systemie...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Rewolucja w systemie emerytalnym. Jak wdrożyć i zastosować PPK w praktyce.

Kurs kompleksowy

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenie będzie omówienie rewolucji systemu emerytalnego. U nas znajdziesz odpowiedzi na pytania jak wyglądają etapy wdrażania PPK oraz w jaki sposób zawiera się umowę. Dowiesz się również co się stanie w przypadku niezawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Na szkoleniu będzie przeprowadzone studium przypadku na podstawie przykładowych wzorów.

PROGRAM

Dzień I

Zasady działania PPK i jego obsługi przez pracodawców

 

1) Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 • dodatkowa emerytura
 • zasady tworzenia
 • współfinansowanie składek przez strony stosunku pracy
 • „opieka” i nadzór państwa
 • porównanie z PPE i innymi programami z III filara;

2) Etapy i terminarz wdrażania PPK przez sądy i inne jednostki budżetowe

 • objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki
 • wybór instytucji finansowej
 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK
 • naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK;

3) Wybór instytucji finansowej

 • wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych
 • kryteria wyboru
 • podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne)
 • ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji i skutki jego ustanowienia

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych
 • ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych;

4) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 • sposób zawarcia (generalnie elektroniczny)
 • moment zawarcia umowy elektronicznej
 • czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji
 • obowiązkowe elementy umowy
 • ostateczny termin zawarcia
 • skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK;

5) Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 • postać zawarcia umowy i możliwość jej zmiany
 • czy trzeba ją zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji
 • obowiązkowe elementy umowy (załącznik – lista uczestników)
 • ostateczny termin zawarcia i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych po umowie o zarządzanie PPK
 • skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK;

6) Uczestnictwo w PPK

 • charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
 • weryfikacja statusu osoby zatrudnionej – kandydata na uczestnika PPK (kryteria ubezpieczeniowy i wiekowy)
 • uczestnictwo „z automatu” i w trybie wnioskowym
 • możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
 • terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu
 • terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym
 • przynależność do kilku programów PPK
 • zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK
 • obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK
 • ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
 • informacji podmiotu zatrudniającego dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK
 • wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do podmiotu zatrudniającego o przystąpieniu do PPK
 • oświadczenia uczestnika PPK dla podmiotu zatrudniającego o posiadanych rachunkach PPK
 • wniosku do podmiotu zatrudniającego o dokonywanie wpłat do PPK;

7) Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

 • wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika
 • możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK – deklaracja w tej sprawie i jej skutki
 • zasady różnicowania wpłat dodatkowych przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK – deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej i jej skutki
 • technika naliczania wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika oraz odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru)
 • terminy dokonywania wpłat do PPK
 • ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą),
 • moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (interpretacja MF)
 • wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS
 • wpłaty do PPK w kosztach uzyskania przychodu podmiotu zatrudniającego

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • informacji od podmiotu zatrudniającego dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej
 • deklaracji uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej
 • deklaracji uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej

STUDIUM PRZYPADKU – sporządzenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowej listy płac z rozliczeniem:

 • wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK

8) Preferencje z budżetu państwa

 • wpłata powitalna
 • dopłata roczna;

9) Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 • małżonek mający rachunek PPK
 • małżonek niemający rachunku PPK
 • osoby uprawnione;

10) Wypłata transferowa i zwrot środków PPK

 • przypadki zastosowania
 • skutki rozwiązań
 • terminy i dokumentacja;

11) Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK przez uczestnika

 • przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania,
 • po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego,
 • obsługa obu rozwiązań, terminy i dokumentacja;

Dzień II

PPK w praktyce pracodawców - lista płac i dokumentacja

 

1) Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem PPK

 • zasady inwestowania
 • rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych
 • ewidencje PPK i portal PPK
 • sankcje karne i podmioty kontrolne
 • jak się przygotować do kontroli;

2) Podsumowanie obowiązków podmiotu zatrudniającego w procesie wdrażania PPK

 • obowiązki pracodawcy przy tworzeniu PPK (w wyborze instytucji finansowej, zawarcie umów itd.),
 • obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestników i instytucji finansowej
 • obowiązki finansowe (współfinansowanie wpłat do PPK, ich naliczanie i dokonywanie)
 • obowiązki dokumentacyjne;

3) Przyjmowanie, obieg i gromadzenie dokumentacji dotyczącej PPK

 • jakie dokumenty musi przekazywać podmiot zatrudniający uczestnikom
 • druki dostarczane instytucji finansowej
 • dokumenty przyjmowane od uczestników
 • miejsce, okresy i zasady ich gromadzenia;

4) PPK na liście płac

 • naliczanie wpłat do PPK na liście płac
 • moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat finansowanych przez pracodawcę
 • analiza konkretnych przypadków ustalania podstawy wymiaru wpłat do PPK

STUDIUM PRZYPADKU – rozliczenie na liście płac wspólnie z Uczestnikami szkolenia:

 • wynagrodzenia uczestnika PPK będącego zleceniobiorcą
 • wynagrodzenia uczestnika PPK, korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”;

 

 

5) Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 • ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”
 • obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”
 • dokonywanie potrąceń z ich wynagrodzenia

STUDIUM PRZYPADKU – przykładowe obliczenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia:

 • potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem
 • potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego zleceniobiorcą
 • potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK, korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”;

6) Podsumowanie szkolenia, sesja pytań i odpowiedzi

OPINIE

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Trener świetnie przekazuje wiadomości. Bardzo kompetentny. POLECAM

Urszula Czaplarska - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Szkolenie przeprowadzone w sposób przystępny dla osób biorących udział w szkoleniu. Prowadząca kompetentna i pomocna w rozwiązywaniu pytań zadawanych przez osoby z sali

Janina Marzec - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

CENA ZAWIERA

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena