Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia publiczne dla początkujących szkolenie

TEMAT

Zamówienia publiczne dla początkujących.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Pierwsze zamówienie? To proste dzięki naszemu szkoleniu!

Szkolenie kierowane jest do osób rozpoczynających pracę oraz początkujących o małym doświadczeniu w zamówieniach publicznych.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami obowiązującymi przy przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne zastosowanie tych zasad. Omówienie zasad w oparciu o przykłady występujące w praktyce, powoduje, że przepisy prawa zamówień publicznych stają się jasne i zrozumiałe.

Szkolenie przeprowadzone zostanie przez trenera, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie zamówień publicznych nabytą  podczas pracy po stronie wykonawcy, zamawiającego ale również jako wieloletniego arbitra zamówień publicznych. Uczestnictwo w szkoleniu z pewnością nie będzie czasem straconym.

Rekomendacje uczestników

Trener jerzy-czaban - wykładowca zamówień publicznych

TRENER

Jerzy Czaban

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1010
Liczba opinii o trenerze: 739

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

PROGRAM

 1. PRZEPISY REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • Ustawa z dnia 19 września 2020r.. Prawo zamówień publicznych
 • Rozporządzenia wykonawcze
 • Przepisy Kodeksu Cywilnego stosowane w sprawach nieuregulowanych ustawą.
 1. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • Jawność postępowania
 • Równe traktowanie wykonawców
 • Zapewnienie uczciwej konkurencji
 • Przejrzystość postępowania
 • Efektywność zamówień
 • Bezstronność osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania
 1. STRONY POSTĘPOWANIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 • ZAMAWIAJĄCY
 • Bezstronność osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna osób
 • WYKONAWCA,
 • Określenie warunków wymaganych od wykonawców
 • Wykluczenie wykonawców ustawowe  w tym również wynikające z przepisów „restrykcyjnych” 
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
 • WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE,
 • Reprezentacja wykonawców
 • Wspólne wykazanie spełnienia warunków
 • Podział zakresu obowiązków poszczególnych wykonawców
 • Odpowiedzialność solidarna wykonawców
 • POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH WYKONYNAWCÓW
 • obowiązku podmiotu udostępniającego zasoby
 • odpowiedzialność udostępniającego zasoby
 1. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ
 • Plan finansowy jednostki
 • Planowanie zamówień
 • Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia

 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 • Sporządzenie analizy potrzeb i wymagań
 • Opisanie przedmiotu zamówienia
 • Ustalenie wartości zamówienia
 • Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 • Opracowanie dokumentów zamówienia (w zależności od wybranego trybu - Specyfikacja warunków zamówienia, Opis potrzeb i wymagań)
 • Wymagania dotyczące wadium
 • Przygotowanie zaproszenia do udziału w postępowaniu w zależności od wybranego trybu.
 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH TRYBACH
 • ZASADY WYBORU TRYBU POSTĘPOWANIA
 • ZAMÓWIENIA PODPROGOWE:
 • Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji
 • Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
 • Tryb podstawowy z zastosowaniem negocjacji
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • ZAMÓWIENIA NADPROGOWE
 • Przetarg nieograniczony
 • Przetarg ograniczony
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Dialog konkurencyjny
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Zamówienie z wolnej ręki
 1. SKŁADANIE I OCENA OFERT
 • czynności podczas otwarcia ofert
 • badanie i wyjaśnianie treści ofert
 • wybór oferty najkorzystniejszej
 1. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
 • UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
 • Termin zawarcia umowy
 • Wprowadzanie zmian do zawartej umowy
 • Zasady waloryzacji umów wynikająca ze zmiany warunków niezależnych od stron umowy
 • Zatrudnienie podwykonawców
 • Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • Raport z wykonania umowy
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 • Okoliczności unieważnienia postępowania

OPINIE

Szkolenie pozwoliło Mi uzyskać informacje na temat zagadnień z dziedziny ZP. Jest to dla mnie bardzo przydatne, ponieważ zaczynam swoją przygodę w tej tematyce. Jestem pod wrażeniem dużej wiedzy prowadzącego i fajnego podejścia do słuchaczy.

Karolina Burkowska - Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku

Szkolenie dla początkujących w pełni oddaje interesujący nas temat. Jestem bardzo zadowolona odbytego szkolenia. Prowadzący rzeczowo i wyczerpująco przedstawia temat. To najlepsze szkolenie na jakim byłam. Polecam skorzystać zainteresowanym

Aleksandra Grajewska - Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna "2S"
Miejsce Termin Trener Cena
DOBIERZ VOD 50% TANIEJ
więcej informacji
ONLINE, 13-14 czerwca 2024
GWARANCJA TERMINU
Jerzy Czaban 1099.00 zł netto + 23% VAT 1649.00 zł netto + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

To szkolenie dostępne również w formie:

 
STACJONARNE
Szkolenie na żywo w sali konferencyjnej
 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900