Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Aktualne przepisy prawa...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Aktualne przepisy prawa pracy

- praktyczny trening z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i stanowisk PIP

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Słuchacze uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak zwalnianie i zatrudnianie, czasu pracy, urlopów czy karania i nagradzania.

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział! Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z umiejętności miękkich.

 

TRENER

Piotr Wojciechowski

Adwokat, były inspektor pracy, specjalizujący się w problematyce czasu pracy.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 814
Liczba opinii o trenerze: 14

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.

PROGRAM

I. Dzień pierwszy.

Optymalny wybór zatrudnienia.

Umowa o dzieło, zlecenia, o pracędokonywanie właściwych wyborów – rekomendacje.

Zatrudnianie i zwalnianie – warsztaty.

1.  Optymalny wybór umowy o pracę – na okres próbny, czas określony czy nieokreślony  - warsztatowa analiza wszystkich typów umowy o pracę – samodzielne podejmowanie przez uczestników decyzji – która z umów najbardziej odpowiadająca potrzebom organizacji. Wady i zalety każdej z nich. 

2. Przygotowanie do rozwiązania umowy o pracę – warsztaty przygotowania do zwolnienia,  wybór trybu rozwiązania umowy o pracę.

3. Przeprowadzenie spotkania z pracownikiem w celu rozwiązania umowy o pracę – symulacja kierowana. Uczestnicy wezmą udział w zwalnianiu i byciu zwalnianym.

4. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem w prawie pracy – omówienie zasad ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę.

Wybrane prawa i obowiązki pracownika – jako narzędzia zarządzania pracownikami.

1. Zasady podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych:

a) możliwość polecenia pracownikowi udziału w szkoleniach,

b) zasady wliczania czasu szkoleń do czasu pracy,

c) zasady sporządzania umów z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

  1. Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników.

3. Prawne możliwości inwigilacji i dyscyplinowania pracowników (weryfikacja skrzynki mailowej, stosowane procedury w zakresie wejść i wyjść pracowników na teren pracodawcy).

4. Zasady nakładania na pracowników kar porządkowych.

5. Zasady odwoływania pracowników od nałożonych kar.

6. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej z winy umyślnej i nieumyślnej pracownika.

7. Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy.

8. Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych.

9. Obowiązek przestrzegania czas czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, obowiązek przestrzegania regulaminu pracy, obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, obowiązek zachowywania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz tajemnicy służbowej.

Pojęcie dyskryminacji, mobbingu i molestowania w stosunkach pracy.

1. Co to jest dyskryminacja, molestowanie i mobbing.

2.  Jak postępować, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji i  mobbingu. 

3. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania, oraz za mobbing.

II. Dzień drugi.

Zasady zarządzania czasem pracy - praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy.

1. Zasady gospodarowania czasem pracy – postanowienia regulaminowe o systemach czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy.

2. Zasady planowania czasu pracy – grafiki, harmonogramy, zmiany w grafikach i harmonogramach.

3. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakres możliwości odmówienia przez pracownika takiej pracy.

4. Praca w niedziele i święta oraz w porze nocnej – zasady rekompensowania.

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.

1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:

2. Zasady udzielania urlopów zaległych.

3. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.

4. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.

5. Urlop na żądanie – kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie.

Przebieg kontroli inspektora pracy w organizacji oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy.

1. Uprawnienia inspektora pracy w czasie dokonywania czynności kontrolnych

2. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości:

a) odpowiedzialność kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych, menedżerów, dyrektorów, brygadzistów za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy

b)   zasady stwierdzania wykroczeń przeciwko prawo pracownika

c) sankcje przewidziane dla osób popełniających wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

3. Analiza najczęściej popełnianych błędów przez przedstawicieli pracodawcy w czasie dokonywania czynności kontrolnych inspektora

OPINIE

Szkolenie w którym uczestniczyłam z "Prawa pracy - z uwzględnieniem COVID-19 w zostało przeprowadzone bardzo solidnie i było w pełni satysfakcjonujące. Ekspert prowadził wykład i ćwiczenia z pełnym zaangażowaniem, potrafił zainteresować słuchaczy, mimo braku bezpośredniego kontaktu. Forma godna polecenia na przyszłość.

Iwona Rataj - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

Szkolenie merytoryczne, pełne przydatnych informacji i wskazówek. Pan Piotr bardzo sympatyczny. Kompetentny, z dużą wiedzą zawodową.

Paulina Ziembdewska - Jednostka Wojskowa 6021

CENA ZAWIERA

  • Szkolenie on-line na żywo

  • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

  • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

  • Aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 18-19 marca 2021 Piotr Wojciechowski 1190.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907