Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Prawo pracy w praktyce...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Prawo pracy w praktyce z uwzględnieniem orzecznictw

– nowe regulacje i nadchodzące zmiany

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

PRAWA PRACY - A NOWE PRZEPISY W 2022 R.!

Zapisz się na szkolenie i dowiedź się jak wyglądają w praktyce nowe przepisy i jak bezbłędnie się po nich poruszać.

Na specjalnie dedykowanym szkoleniu, poznasz m.in:

 • Nowe regulacje i nadchodzące zmiany w prawie pracy,
 • Zasady na jakich pracownik będzie mógł występować o zmianie warunków zatrudnienia, jakich zmian i jak często będzie mógł się domagać,
 • Zagadnienia praktyczne w zakresie badań profilaktycznych,

 • Jakie są zasady kierowania na badania okresowe w okresie epidemii Covid-19,
 • Zagadnienia praktyczne w zakresie czasu pracy w 2022 roku,
 • Jak prawidłowo ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • Praktyczne orzecznictwo.

 

PROGRAM

 1. Nowe regulacje i nadchodzące zmiany w prawie pracy, w szczególności:
 • Nowe obowiązki pracodawcy wprowadzone ustawą o obronie Ojczyzny,
 • Nowe regulacje w zakresie zatrudniania na czas określony oraz postanowienia, które należało będzie wpisywać w umowach o pracę
 • Nowe rozszerzone obowiązki informacyjne: O czym pracodawca będzie musiał informować pracowników po nawiązaniu stosunku pracy? Jakie informacje będą musiał być dostępne dla pracowników przez cały okres zatrudnienia? W jaki sposób nowe informacje trzeba będzie przekazywać pracownikom?
 • Zasady na jakich pracownik będzie mógł występować o zmianie warunków zatrudnienia, jakich zmian i jak często będzie mógł się domagać?
 • Zasady na jakich pracodawca będzie mógł stosować pracę zdalną. Jaki rodzaj pracy zdalnej będzie możliwy do stosowania bez szczególnych wewnętrznych regulacji prawnych? W jakich przypadkach pracownik będzie mógł domagać się pracy zdalnej?
 • Zasady poprawnego przygotowania i stosowania kanału zgłoszeń dla sygnalistów, za pośrednictwem którego będą zawiadamiać o zauważonych naruszeniach prawa,
 • Dwa tryby w oparciu o które pracodawcy będą mogli kontrolować trzeźwość zatrudnionych. Na jakich zadach trzeba będzie zorganizować prewencyjną kontrolę trzeźwości i obecności w organizmach pracowników środków działających podobnie do alkoholu? Jakie urządzenia trzeba będzie zakupić, żeby kontrola była przeprowadzona poprawnie? W jakich przypadkach kontrole będzie przeprowadzać policja? Czy trzeba będzie zmienić regulamin pracy w związku z nowymi przepisami dotyczącymi pracy pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu? Jak takie kontrole wpłyną na dokumentację pracowniczą i czas pracy?
 • Zakres rewolucyjnych zmian w uprawnieniach rodzicielskich. Jakie nowe zwolnienia i urlopy zostaną wprowadzone? Na jakich nowych zasadach pracownicy będą korzystać z urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego? W jakich sytuacjach i na jakich zasadach pracownik będzie korzystał z elastycznej organizacji pracy?
 1. Zagadnienia praktyczne w zakresie badań profilaktycznych:
 • Czy podczas kontrolnych badań lekarskich konieczne jest przedstawienie przez pracownika zaświadczenia o zakończeniu leczenia, wystawionego przez lekarza leczącego?
 • Czy należy w skierowaniu na badania profilaktyczne informować o niepełnosprawności pracownika?
 • Czy w części A akt osobowych powinny być gromadzone i przechowywane kopie czy oryginały skierowań oraz orzeczeń o zdolności do pracy?
 • Czy można przyjąć pracownika do pracy bez badań wstępnych, jeżeli pokaże np. kopię skierowania na badania od poprzedniego pracodawcy?
 • Jakie są zasady kierowania na badania okresowe w okresie epidemii Covid-19 i co trzeba będzie zrobić po jej zakończeniu?
 • Czy badania okresowe przeprowadzone obecnie trzeba będzie powtórzyć w okresie 180 dni od zakończenia epidemii?
 • Jak w poprawny sposób poinformować pracowników, że mają się stawić po skierowanie na badanie okresowe?
 1. Zagadnienia praktyczne w zakresie dokumentacji pracowniczej:
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe?
 • Czy można kopiować do akt osobowych legitymację weterana?
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające status działacza opozycji antykomunistycznej?
 • Czy można kopiować orzeczenie o niepełnosprawności?
 • Czy w części B akt osobowych można gromadzić dokumenty związane ze służbą wojskową pracownika?
 • Gdzie się umieszcza zgodę na potrącenia z wynagrodzenia?
 • Czy pracownik może złożyć wiążący wniosek, żeby wydać mu np. elektroniczną kopię jego akt osobowych?
 • Czy do każdego świadectwa pracy musi być sporządzana dodatkowa informacja dotycząca dokumentacji pracowniczej? Czy są świadectwa pracy, wraz z którymi się takiej informacji nie wydaje?
 • Czy pracownik ma zwrócić poprzednie świadectwo pracy, jeżeli dostanie nowe w wyniku sprostowania poprzedniego?
 • Co zrobić egzemplarzem świadectwa pracy posiadanym w aktach, jeżeli się wyda nowe świadectwo pracy w wyniku wniosku o sprostowanie?
 • Czy trzeba robić audyt dokumentacji pracowniczej? Jakie dokumenty trzeba usuwać?
 • Jak się postępuje z nieaktualnymi danymi w kwestionariuszach osobowych?
 • Czy jeżeli akta osobowe są papierowe to można założyć do nich podczęści elektroniczne (na dokumenty, które wpływają do pracodawcy, jako elektroniczne)?
 • Czy można mieć podczęści w aktach osobowych tylko dla niektórych pracowników albo różne podczęści dla różnych kategorii pracowników?
 • Czy w umowie o pracę zawartej na zastępstwo podaje się imię i nazwisko osoby zastępowanej? A jeśli nie imię i nazwisko – to jakie dane?
 • Czy trzeba mieć zgodę osoby zawiadamianej o wypadku na przetwarzanie jej danych osobowych? Czy takiej osobie trzeba przekazywać dodatkowe informacje?
 1. Zagadnienia praktyczne w zakresie czasu pracy:
 • Jak się sporządza ewidencję czasu pracy pracownika pracującego w ruchomym czasie pracy?
 • Jak się zaznacza absencje w ewidencji czasu pracy?
 • Jakie są ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej? Jak się ustala średniotygodniowy limit godzin nadliczbowych?
 • Czy można odwołać zgodę na łączenie przerw na karmienie dziecka piersią w trakcie pracy zdalnej?
 • Czy oddanie czasu wolnego/dnia wolnego za nadgodziny zapewni odpoczynek tygodniowy?
 • Jak poprawnie wzywać do pracy w dni wolne, żeby nie naruszyć okresu odpoczynku tygodniowego?
 • Gdzie przechowywać ewidencje czynności wykonanych w trakcie pracy zdalnej?
 • Jak powinna być sformułowana i odczytywana zgoda lekarza na niestosowanie ograniczeń w zakresie czasu pracy do pracownika ze stopniem niepełnosprawności?
 • Jaki jest okres rozliczeniowy obowiązujący pracownika niepełnosprawnego?
 • Jak zapewniać odpoczynek w razie podróży służbowej w porze nocnej?
 • Jakie szkolenia zaliczane są do czasu pracy zgodnie z wyrokiem TSUE?
 • Czy pracownik na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim może brać udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe?

 1. Zagadnienia praktyczne w zakresie urlopów wypoczynkowych:
 • Jak poprawnie udzielić urlopu zaległego?
 • Jak poprawnie sporządzić plan urlopów?
 • W jakiej sytuacji pracownik ma prawo wykorzystać urlop wypoczynkowy niezależnie od planu urlopu?
 • Jakie sytuacje powodują, że urlop wypoczynkowy się nie rozpoczyna albo przesuwa? Kiedy należy udzielić część niewykorzystanego urlopu? Kto o tym decyduje?
 • Czy można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, zanim wykona on badania kontrolne?
 • Jak prawidłowo ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku równoległego zatrudnienia?
 • Jak prawidłowo ustalić urlop uzupełniający, w tym w przypadku pracownika niepełnosprawnego?
 • Na jakich zasadach można odwołać pracownika z urlopu? Czy można odwołać też z czasu wolnego za godziny nadliczbowe udzielonego łącznie z urlopem wypoczynkowym?
 • Jakie są konsekwencje „przeszkadzania” pracownikowi w trakcie urlopu wypoczynkowego?
 • Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego między datą podpisania porozumienia, a ustania zatrudnienia?
 • Na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia? Ile urlopu bieżącego, a ile zaległego można udzielić?
 • Czy można udzielić urlopu w okresie wypowiedzenia, gdy to pracownik wypowiedział umowę o pracę? Czy pracownik może nie zgodzić się na wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia?
 • Na jakich zasadach zwalnia się pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?
 1. Zagadnienia praktyczne dotyczące uprawnień krwiodawców oraz zwolnień od pracy z innych tytułów, w szczególności:
 • Jakie są uprawnienia krwiodawców w okresie epidemii Covid-19? Jak powinno wyglądać poprawne dokumentowanie faktu oddania krwi lub jej składników?
 • Czy można trzymać w dokumentacji pracowniczej zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa o oddaniu krwi przez pracownika?
 • Kto decyduje o dacie oddania krwi – pracodawca, czy pracownik?
 • Na jakich zasadach pracownik zwalnia się w celach prywatnych i jakie są ograniczenia w zakresie odpracowywania takich wyjść?
 • Na jakie śluby przysługuje urlop okolicznościowy?
 • Jak postępować z dokumentami dotyczącymi urlopów okolicznościowych? Czy można kopiować do akt wnioski o urlop okolicznościowy i dokumenty z urzędu stanu cywilnego?
 1. Zagadnienia praktyczne dotyczące uprawnień rodzicielskich:
 • Jak się liczy czas trwania ciąży w sytuacji przedłużenia się umowy o pracę do dnia porodu?
 • Jak rozwiązuje się umowa na zastępstwo kiedy pracownik wraca do pracy po okresie korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich? (różne przypadki),
 • Na jakich zasadach pracownik występuje o urlop wychowawczy, a na jakich o zmniejszenie etatu w trakcie urlopu wychowawczego?
 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który wraca do pracy po urlopie rodzicielskim?
 1. Praktyczne orzecznictwo, w szczególności:
 • Czy pracodawca może zakazać noszenia widocznych symboli religijnych lub światopoglądowych? (wyrok TS UE),
 • Czy kierownik musi egzekwować przestrzegania zasad współżycia społecznego przez swoich podwładnych? Czy kadra kierownicza musi zwracać pracownikom uwagę na nieprawidłowe zachowanie?
 • Czy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie, jeżeli nie był wcześniej karany karami porządkowymi?
 • Czy można zwolnić za polubienie określonych wpisów w portalach społecznościowych?
 • Jakie jest czas dla zakładowej organizacji związkowej na skonsultowanie zamiaru wypowiedzenia? jak poprawnie liczyć termin?
 • Czy można zwolnić za niezaakceptowanie porozumienia zmieniającego warunki zatrudnienia zaproponowanego przez pracodawcę?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie za przewinienie z poprzedniego stosunku pracy u tego samego pracodawcy?
 • Jak się odróżnia porzucenie pracy od zwolnienia się bez wypowiedzenia?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie za opóźnienie w zgłoszeniu gotowości do pracy i nieinformowaniu o posiadaniu zwolnienia lekarskiego?
 • Czy powierzenie pracy na 3 miesiąca pod koniec roku i na 3 miesiące na początku kolejnego roku kalendarzowego to nadużycie?
 • Jakie stanowisko pracy można zaproponować pracownikowi, który został zwolniony z art. 53 Kodeksu pracy i chce wrócić do pracy?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie z powodu rażącego niedbalstwa?
 • Czy możliwa jest blankietowa zgoda na potrącenia z wynagrodzenia?

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy,duża wiedza trenera. Odpowiedzi na zadawane pytania wyczerpująco na dany temat

Hanna Lubowicka-Bielicka - Stołeczne Biuro Turystyki

Szkolenia organizowane przez firmą ApexNet od lat są gwarancją dobrej jakości i merytorycznej treści. Prowadzący szkolenia są zawsze merytorycznie przygotowani i w przystępny sposób przekazują swoją wiedzę

Piotr Radecki - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŁUSZYCE

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

To szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Transmisja szkolenia stacjonarnego w konkretnym terminie
 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło