Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Jak skutecznie i efektywnie...

SZKOLENIA OTWARTE

Jak skutecznie i efektywnie prowadzić postępowania na prace projektowe, roboty budowlane i nadzór inwestorski w Pzp z uwzględnieniem waloryzacji umów i dobrych praktyk UZP

TEMAT

Jak skutecznie i efektywnie prowadzić postępowania

na prace projektowe, roboty budowlane i nadzór inwestorski w Pzp z uwzględnieniem waloryzacji umów i dobrych praktyk UZP

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Jak skutecznie z prawem udzielać zamówień na usługi i roboty budowlane z uwzględnieniem waloryzacji umów i dobrych praktyk UZP? Potrzebujesz fachowej odpowiedzi? 

Ten najnowszy kurs jest zdecydowanie dla Ciebie!

Na tym kursie dowiesz się również o:

 1. Rozporządzeniach w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 2. Sposoby realizacji zamówienia
 3. Jak przygotować analizę potrzeb i wymagań i warunki udziału w postępowaniu?
 4. Prawo opcji do czego wykorzystać
 5. Waloryzacja wynagrodzenia w umowie na prace projektowe, roboty budowlane i nadzór inwestorski;
 6. Umowy

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. Zasada legalności i efektywności w zamówieniach publicznych
 2. Analiza potrzeb i wymagań, raport z realizacji zamówienia jako początek i koniec procesu zakupowego
 3. Wybór sposobu realizacji zamówienia i ryzyka z tym związane:
 • Zaprojektuj i wybuduj;
 • Wybuduj.
 1. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, usługi projektowe, nadzór autorski i nadzór inwestorski
 2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 4. Omówienie zakresu i formy dokumentacji projektowej i STWIORB
 5. Omówienie zakresu i formy Programu funkcjonalno- użytkowego
 6. Opis przedmiotu zamówienia na usługi projektowe
 7. Opis przedmiotu zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego
 8. Szacowanie wartości zamówienia na usługi projektowe, nadzór autorski, nadzór inwestorski i roboty budowlane. Kiedy nie agregujemy.
 9. Rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
 10. Dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia rozwiązań równoważnych , kiedy badamy równoważność.

 1. Prawo opcji do czego wykorzystać
 • Zakres podstawowy
 • Zakres objęty prawem opcji
 1. Ramowy układ umowy. Istotne postanowienia umowy: strony umowy, obowiązki stron umowy, wymagania wynikające z prawa budowlanego, kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.
 2. Podział ryzyk w umowie. Podział odpowiedzialności pomiędzy strony umowy. Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Wybór formy wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, mieszane, warunki zmian.
 4. Niedopuszczalne postanowienia umowy. Klauzule abuzywne.
 5. Klauzule przeglądowe
 6. Waloryzacja wynagrodzenia w umowie na prace projektowe, roboty budowalne i nadzór inwestorski; Dobre praktyki UZP dla rynku robót budowlanych.
 7. Sposób potwierdzenia zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia a sposób świadczenia. Zmiana podwykonawcy udostępniającego zasób.
 8. Podwykonawstwo, ograniczanie podwykonawstwa, skutki określenia kluczowej części zamówienia do osobistego wykonania na realizację umowy.
 9. Akceptacja umowy o podwykonawstwo według Pzp i według KC, podobieństwa i różnice.
 10. Wniosek o bezpośrednią zapłatę należnego wynagrodzenia.
 11. Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych.
 12. Kary umowne za zwłokę i opóźnienie. Dochodzenie kar umownych.
 13. Pytania i odpowiedzi.

OPINIE

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane przez firmę ApexNet. Trener, Pani Ewa Wiktorowska, jak zawsze bardzo dobrze przygotowana merytorycznie. Wiedza przekazywana przez trenera w sposób jasny i zrozumiały. Możliwość zadawania pytań podczas trwania całego szkolenia i na bieżąco udzielane odpowiedzi przez trenera. Możliwość uzyskania odpowiedzi na trudne pytania, które pojawiają się podczas planowania i realizacji inwestycji. Jest to już kolejne szkolenie prowadzone przez panią Ewę Wiktorowską, w którym uczestniczę z wielką przyjemnością.

Izabela Ładacka - Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Tematyka szkolenia przedstawiona w sposób wyczerpujący. Trener dysponuje olbrzymią wiedzą z dziedziny zamówień publicznych, robót budowlanych czy usług projektowych. Potrafi ją przekazać słuchaczom w sposób przejrzysty i rzetelny. W wyczerpujący sposób zostały omówione wszystkie zakresy z programu szkolenia.

Aleksandra Wiertelak - Starostwo Powiatowe w Poznaniu

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło