Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Zmiany w Prawie pracy...

SZKOLENIA OTWARTE

Zmiany w Prawie pracy i nowe orzecznictwo 2024 r Praktyczna analiza nowych regulacji, w tym zmian w zakresie kontrolowania trzeźwości i w pracy zdalnej obowiązującej od 7 kwietnia wg nowej ustawy

TEMAT

Zmiany w Prawie pracy i nowe orzecznictwo 2024 r.

Praktyczna analiza nowych regulacji, w tym zmian w zakresie kontrolowania trzeźwości i w pracy zdalnej obowiązującej od 7 kwietnia wg nowej ustawy

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zmiany w prawie pracy w 2024 r. - praktyczne rady i wskazówki od eksperta Prawa pracy!

Zapisz się na szkolenie i dowiedź się jak wyglądają w praktyce nowe przepisy i jak bezbłędnie się po nich poruszać.

Na specjalnie dedykowanym szkoleniu, poznasz m.in:

 • Nowe regulacje i nadchodzące zmiany w prawie pracy,
 • Zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich
 • Ustawę o sygnalistach
 • Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników,
  Zagadnienia praktyczne w zakresie czasu pracy w 2024 roku,
 • Jak prawidłowo ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • Praktyczne orzecznictwo.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 09:30 - 14:30

 

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy
 1. Zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej –  okazjonalna, bezterminowa, hybrydowa
 2. Praca zdalna na polecenie pracodawcy / na wniosek pracownika
 3. Szczególne grupy pracowników, którym na ich wniosek należy udzielić zgody na pracę zdalną
 4. Procedura ochrony danych osobowych dla pracowników w pracy zdalnej
 5. Zasady BHP – obowiązki pracodawcy w pracy zdalnej  (przygotowanie ryzyka zawodowego/przygotowanie informacji o przestrzeganiu zasad BHP
 6. Kontrola pracodawcy pracownika pracującego zdalnie, hybrydowo lub wykonującego pracę zdalną incydentalną – bhp, czas pracy, ochrona danych osobowych
 7. Narzędzia pracy, koszty utrzymania „biura” w innym miejscu niż siedziba pracodawcy – zasady rozliczania i  algorytmy do wyliczenia ryczałtów/ekwiwalentów
 8. Regulamin Pracy /Regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrz zakładowe procedury – proponowane zapisy
 9. Procedura przechodzenia z umowy na telepracę na pracę zdalną
 10. Dokumentacja pracownicza związana z wprowadzeniem pracy zdalnej -przykładowe wzory – polecenia/wnioski/porozumienia/oświadczenia
 1.  Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników
 1. Regulamin pracy a nowe zapisy dotyczące monitoringu – badanie trzeźwości pracowników – przykładowe zapisy do regulaminu i wzór informacji dla pracownika o wprowadzeniu badania trzeźwości pracowników na obecność alkoholu i innych środków w organizmie o podobnym działaniu jak alkohol
 2. Kto może zostać poddany badaniu trzeźwości – czy pracodawca musi ograniczyć się tylko do zatrudnionych pracowników  -  zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 3. Kiedy badanie trzeźwości pracownika przeprowadza pracodawca a kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego/ specjalistyczne laboratorium – wzór protokołu sporządzonego po przeprowadzaniu badania
 4. Zasady przeprowadzania badania trzeźwości przez pracodawcę – czas, częstotliwość, upoważnienia do przeprowadzenia badań (osoby uprawnione), miejsce przeprowadzania badań
 5. Rodzaje urządzeń dedykowanych do przeprowadzania badań trzeźwości – procedura wykonywania badań uregulowana rozporządzeniem wykonawczym
 6. Parametry – kiedy pracownik traktowany jest jako osoba po spożyciu alkoholu lub pod wpływem alkoholu
 7. Wykaz środków odurzających – zgodnie z rozporządzeniem – które działają podobnie do alkoholu
 8. Metody kontroli na obecność środków odurzających – w miejscu pracodawcy, przez policję i specjalistyczne laboratorium
 9. Konsekwencje dla pracownika w związku z pozytywnym wynikiem badania trzeźwości
 10. Okres przechowywania dokumentacji związanej z badaniem trzeźwości – miejsce archiwizacji dokumentów, w zależności od środków dyscyplinujących zastosowanych przez pracodawcę
 1. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych:
 1. Elastyczna organizacja pracy
 1. Co rozumiemy przez elastyczną organizację czasu pracy
 2. Komu przysługuje prawo do skorzystania z elastycznej organizacji pracy
 3. Sposób, termin składania wniosku przez pracownika – jakie dane powinien zawrzeć w składanym przez siebie wniosku
 4. Ile czasu ma pracodawca na rozpatrzenie wniosku
 5. W jakich sytuacjach pracodawca może odmówić pracownikowi pracy w elastycznej organizacji pracy
 6. Sankcje dla pracodawcy za bezpodstawne odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy
 7. Wzory wniosków o elastyczną organizację pracy
 1. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 oraz uprawnienia rodziców dzieci do lat 4
 1. Rodzice dzieci do lat 8 – uprawnienie o decyzji w poleceniach pracodawcy dotyczące czasu pracy
 2. Rodzice dzieci do lat 4 -  uprawnienia do decyzji o poleceniach pracodawcy dotyczących czasu pracy
 1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – 2 dni
 1. Sytuacje życiowe, w których pracownik będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia
 2. Termin składania wniosku na zwolnienie z siły wyższej
 3. Wykorzystanie uprawnienia – wniosek na wykorzystanie w dniach czy w godzinach
 4. Wynagrodzenie za czas korzystania z uprawnienia
 5. Wzór wniosku o skorzystanie z 2 dni na siłą wyższą
 1. Urlop opiekuńczy
 1. W jakim celu pracownik wnioskuje o urlop opiekuńczy
 2. Wymiar urlopu opiekuńczego
 3. Kiedy pracownik może skorzystać z uprawnienia
 4. Termin składania wniosku o urlop opiekuńczy – jakie dane należy zamieścić we wniosku
 5. Czy za dni korzystania z urlopu opiekuńczego należy się pracownikowi wynagrodzenie
 6. Wzór wniosku na skorzystanie z urlopu opiekuńczego
 1. Zmiany w przepisach o urlopie rodzicielskim
 1. Wymiar urlopu rodzicielskiego
 2. Czy urlop rodzicielski musi być wykorzystany zaraz po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego
 3. Zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego między rodzicami
 4. Jakie są skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego?
 5. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 1. Urlop wychowawczy a prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie prawa do wychowawczego

 1. Urlop ojcowski
 1. nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego
 1. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów,
 1.  Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę
 1. Umowa o pracę na okres próbny – zmiany zasad nawiązywania umowy na okres próbny – od czego uzależniona jest okres długości umowy na okres próbny
 2. Elementy umowy o pracę – zmiany w podstawowych zapisach w umowie o pracę
 3. Możliwość wydłużenia umowy na okres próbny o czas nieobecności pracownika
 4. Nowe zasady nawiązywania umów na czas określony 
 5. Wniosek pracownika o inny rodzaj umowy o pracy
 6. Omówienie wzoru umowy o pracę na okres próbny
 7. Prawo pracownika do zatrudnienia u dwóch pracodawców
 1. Zmiany dotyczące rozwiązywania umów o pracę
 1. Rozwiązywanie umów na czas określony – obowiązek pracodawcy i uprawnienia pracownika
 1. Obowiązki informacyjne względem pracownika
 1. Nowa, rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
 2. Termin na wręczenie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia
 3. Co to znaczy, że informacja musi być przygotowana indywidualnie dla każdego pracownika
 4. W jaki sposób wydajemy pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia
 5. Którym pracownikom wydajemy nowe, rozszerzone informacje o warunkach zatrudnienia
 6. Składowe dokumentu Informacji o warunkach zatrudnienia – omówienie konkretnych punktów dokumentu
 7. Obowiązek informowania pracownika o nazwie instytucja zabezpieczenia społecznego
 8. Obowiązek informowania o zmianie siedziby pracodawcy
 1. Zmiany dotyczące czasu pracy
 1. Zmian ilości przerw w pracy uzależnionych od ilości godzin pracy pracownika w dobie pracowniczej
 2. Czas szkolenia pracownika na polecenie pracodawcy zaliczany do czasu pracy
 1. Dokumentacja pracownicza 2024 - aktualne stanowiska resortu pracy, PIP, UODO, Sądu Najwyższego w szczególności:
 1. Nowa dokumentacja pracownicza dotycząca pracy zdalnej – wnioski i oświadczenia oraz miejsca archiwizacji
 2. Dokumentacja związana z badaniem trzeźwości – oświadczenia, protokołu kontrolnego – oraz zasady przechowywania w aktach osobowych
 3. Nowe wzory umów o pracę – zgodnie ze zmianami przepisów prawa pracy
 4. Rozbudowana Informacja o warunkach zatrudnienia
 5. Zasady archiwizowania dokumentów i obowiązkowa dokumentacja z tym związana – stanowiska resortu pracy
 6. Kopiowanie czy tylko do wglądu służb kadrowych – np. książeczka wojskowa, zaświadczenie o niepełnosprawności, książeczka weterana, prawo jazdy  – stanowiska UODO
 7. Przechowywanie dokumentacji nadmiarowej – stanowisko UODO
 8. Usuwanie z dokumentacji pracowniczej danych zebranych w różnych okresach zatrudnienia pracowników
 9. Umowa na zastępstwo – kiedy nie można zawrzeć umowy na zastępstwo, czy podajemy imię i nazwisko osoby zastępowanej
 10. Świadectwo pracy -  termin wydania świadectwa pracy, sprostowanie, duplikat, kopia
 11. Dołączanie dokumentacji wytworzonej  elektronicznej do papierowej – czy jest to możliwe?
 1. Rozliczanie czasu pracy – w szczególności:
 1. Ewidencja czasu pracy – zasady prowadzenia w tym ewidencja czasu pracy kadry kierowniczej, pracowników mobilnych
 2. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 3. Czas pracy pracowników mobilnych – od kiedy liczymy
 4. Pracownicy z orzeczeniem niepełnosprawności – na jakich zasadach rozliczamy pracę w godzinach nadliczbowych
 5. Definicja niedzieli i święta – czy można wprowadzić różne godziny niedzieli i święta a także godzin nocnych dla różnych grup zawodowych
 6. Rozliczanie czasu pracy w pracy zmianowej i ruchomym czasie pracy
 7. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej pracowników, kadry kierowniczej i pracowników mobilnych
 1. Urlopy wypoczynkowe – szczególne przypadki
 1. Wyliczanie stażu urlopowego – praktyczne przykłady
 2. Urlop „pierwsza praca” – czy urlop wyliczamy zawsze z wymiaru 20 dni
 3. Urlop proporcjonalny – m.in. w przypadku zmiany etatu w trakcie miesiąca, urlopu wychowawczego i innych nieobecności
 4. Równoległe zatrudnienie u dwóch pracodawców a wymiar urlopu
 5. Jednostronne udzielenie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego – kiedy jest to możliwe
 6. Zasady udzielania urlopu na żądanie – w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu, czy należy podać przyczynę swojej decyzji
 7. Okres przepadalności urlopu -  od czego jest uzależniony
 1. Nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę w świetle najnowszych orzecznictw SN
 1. Umowa o pracę – nowe umowy o pracę podstawowe obowiązkowe zapisy i zapisy zabronione zgodnie z przepisami prawa pracy 2024
 2. Omówienie problematycznych zapisów w umowie o pracę
 3. Wygaśnięcie a rozwiązanie umów o pracę
 4. Kwalifikowanie przyczyn do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem a bez wypowiedzenia
 5. Kiedy rozwiązanie umowy o pracę nie musi mieć formy pisemnej
 6. Jakimi kryteriami kierować się w przypadku doboru pracowników do zwolnień grupowych
 7. Przydatne orzecznictwo sądowe w podejmowaniu decyzji przy rozwiązywaniu umów o pracę

OPINIE

Szkolenia organizowane przez firmą ApexNet od lat są gwarancją dobrej jakości i merytorycznej treści. Prowadzący szkolenia są zawsze merytorycznie przygotowani i w przystępny sposób przekazują swoją wiedzę

Piotr Radecki - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŁUSZYCE

Brak uwag. Wszystko zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. Najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłam przez 23 lata mojej kariery zawodowej.

Opinia anonimowa

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń