SZKOLENIA WIDEO

Jak kompleksowo i skutecznie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym

TEMAT

Jak kompleksowo i skutecznie przeprowadzić postępowanie

o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym?

CZYM SĄ SZKOLENIA WIDEO?


Jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU WIDEO W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierz szkolenie z oferty szkoleń wideo

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Oglądaj gdzie i kiedy chcesz

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi zdobycie kompleksowej wiedzy na temat przepisów Pzp oraz praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem postępowań. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia, opisywać zamówienia podobne, stosować kryteria oceny ofert oraz oceniać podmiotową wykonawców. Szkolenie obejmuje także tematykę komunikacji, wadium, terminu związania ofertą, przesłanek odrzucenia ofert oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Udział w tym szkoleniu zapewni uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego i zgodnego z przepisami przeprowadzania postępowań w trybie podstawowym w zakresie zamówień publicznych, co przyczyni się do podniesienia efektywności działań w tym obszarze.

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIE JUŻ DZIŚ!

TRENER

Adam Wiktorowski

Ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 10
Liczba opinii o trenerze: 2

Doświadczony trener w zakresie zamówień publicznych (w ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił dotychczas kilka tysięcy osób), pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

PROGRAM

1.    Jakie przepisy Pzp znajdują zastosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych w progu krajowym
2.    Wstępne konsultacje rynkowe przed wszczęciem postępowania
3.    Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia?

1)    Zasady szacowania wartości zamówienia
2)    Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
3)    Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług
4)    Zasady szacowania wartości robót budowlanych
5)    Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia, zamówienia podobne

4.    Opis przedmiotu zamówienia

1)    Zasady sporządzania opisu
2)    Obowiązki w zakresie określania równoważności

5.    Zamówienia obejmujące opcje i wznowienia
6.    Zamówienia podobne – jak opisywać i kiedy stosować
7.    Przedmiotowe środki dowodowe

1)    Potrzeba dodatkowej weryfikacji oferowanych rozwiązań
2)    Kiedy wymagać złożenia przedmiotowych środków dowodowych
3)    Rodzaje przedmiotowych środków dowodowych
4)    Ograniczenia w żądaniu przedmiotowych środków dowodowych

8.    Kryteria oceny ofert

1)    Zawartość oferty a jej ocena w ramach kryteriów – zasady konstruowania treści SWZ
2)    Cena jako jedyne kryterium oceny ofert

9.     Ocena podmiotowa wykonawców w trybie podstawowym

1)    Przesłanki wykluczenia z postępowania
2)    Samooczyszczenie
3)    Warunki udziału
4)    Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego
5)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
6)    Podmiotowe środki dowodowe

10.    Zasady prowadzenia komunikacji w postępowaniu w trybie podstawowym

1)    środki komunikacji elektronicznej
2)    formy kluczowych dokumentów w postępowaniu

11.   Wadium

1)    jakie wymogi może postawić w tym zakresie zamawiający?
2)    zasady zwrotu wadium
3)    zatrzymanie wadium

12.    Tryb podstawowy – analiza wariantów

1)    Wariant bez możliwości prowadzenia negocjacji
2)    Wariant z fakultatywnymi negocjacjami
3)    Wariant z obligatoryjnymi negocjacjami

13.    Wyjaśnianie i zmiany treści SWZ i OPiW w ramach trybu podstawowego

14.    Czynności zamawiającego po złożeniu ofert

1)    Badanie złożonych ofert
2)    Ocena podmiotowa wykonawców

15.    Termin związania ofertą w trybie podstawowym

1)    okresy maksymalne i sposób ich wyznaczania
2)    zasady wydłużania okresu związania ofertą
3)    Czynności zamawiającego po upływie terminu związania ofertą

16.    Przesłanki odrzucenia ofert

17.    Zakończenie postępowania

1)    Wybór oferty najkorzystniejszej
2)    Czynności poprzedzające zawarcie umowy
3)    Unieważnienie postępowania

18.    Umowa w sprawie zamówienia publicznego.

1)    Zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy.
2)    Klauzule abuzywne – niedozwolone.
3)    Minimalne obowiązkowe postanowienia umowne.
4)    Waloryzacja wynagrodzenia.
5)    Dopuszczalność zmiany umowy.
6)    Podwykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7)    Ewaluacja realizacji umowy, kiedy wymagana i w jakim celu.
8)    Obowiązki stosowania zaliczek lub częściowych płatności
9)    Raport z realizacji zamówienia (kiedy musi być sporządzany i co musi zawierać)

OPINIE

Szkolenie merytoryczne, bardzo obszerny temat. Trener jasno i na przykładach udzielał odpowiedzi na pytania.

Karolina Jakubiec - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, jak wszystkie organizowane przez ApexNet.

Magdalena Konat - Politechnika Łódzka

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Adam Wiktorowski
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900