Zamówienia publiczne
dla początkujących

Poradnik dla początkujących zamawiających
pod redakcją merytoryczną eksperta

Zamówienia publiczne - szkolenia dla początkujących

Dlaczego warto?

Dowiesz się...
Ikona zębatki

Jak przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

Ikona dokumentów

Jak dobrze napisać SIWZ?

Ikona ręki

Kto może kontrolować zamówienia publiczne?

Wprowadzenie

Przedstawiamy poradnik dla osób, które właśnie zaczynają swoją przygodę z zamówieniami publicznymi.

Przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. *

*Źródło definicji - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r . w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia Dz . U . 2018 r . poz . 1986 z późn . zm.]

Jeśli jesteś zamawiającym, a stworzenie pierwszego postępowania jeszcze przed Tobą, poradnik pomoże Ci przygotować się do pierwszego zamówienia.

Jeśli jesteś wykonawcą, znajdziesz tu kluczową wiedzę, bez której trudno zrozumieć, czym są zamówienia publiczne.

Redaktor merytoryczny podręcznika

Jerzy
Czaban

Jerzy Czaban - ekspert zamówień publicznych

To jeden z najbardziej uznanych ekspertów zamówień publicznych w Polsce. W ApexNet przeszkolił blisko 1,5 tysiąca początkujących specjalistów, pomagając im wejść na wyższy poziom zamówień publicznych. Szkolił takie instytucje jak: Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Premiera, ministerstwa. Opiniował wnioski rzeczników dyscypliny finansów publicznych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Występował jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych.

Tryby udzielania zamówień

Tryby udzielania zamówień

Ikona uwaga

Tryby negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, licytacja elektroniczna albo zapytanie o cenę mogą być stosowane tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Tryb udzielania zamówień to sposób/forma prowadzenia postępowania przez zamawiającego, której warunki i wymagania określa ustawa. Należy pamiętać, że mają one ściśle określoną formę i wymagają pełnej dokumentacji. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

Poniżej znajdziesz omówienie poszczególnych trybów zamówień:

 • Tryb udzielania zamówień. Przetarg nieograniczony
 • Tryb udzielania zamówień. Przetarg ograniczony
 • Tryb udzielania zamówień. Negocjacje z ogłoszeniem
 • Tryb udzielania zamówień. Dialog konkurencyjny
 • Tryb udzielania zamówień. Partnerstwo innowacyjne
 • Tryb udzielania zamówień. Negocjacje bez ogłoszenia
 • Tryb udzielania zamówień. Licytacja elektroniczna
 • Tryb udzielania zamówień. Zamówienie z wolnej ręki
 • Tryb udzielania zamówień. Zapytanie o cenę
Ważne
 1. Do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego lub licytacji elektronicznej, zamawiający zaprasza wykonawców poprzez publiczne zaproszenie (Ogłoszenie o zamówieniu) wybranego trybu.
 2. Do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę lub zamówienia z wolnej ręki, zamawiający zaprasza imiennie wybranych wykonawców.
 3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza „próg unijny” ustalony dla dostaw lub usług, od którego uzależnione jest publikowanie ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający w terminie 3 dni od daty wszczęcia postępowania obowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i podstawę prawną wybranego trybu.

Tryb udzielania zamówień. Przetarg nieograniczony

Ustawa określa przetarg nieograniczony jako „tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy”. Przetarg nieograniczony można przeprowadzić bez względu na wartość, rodzaj zamówienia czy inne brane pod uwagę w ustawie kryteria.

W tym trybie, po zamieszczeniu Ogłoszenia o zamówieniu (BZP/DUUE, strona internetowa oraz miejsce publicznie dostępne w siedzibie zamawiającego), Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszcza się na stronie internetowej.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza „progu unijnego” zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż „próg unijny” zamawiający obowiązany jest żądać wniesienia wadium, Wysokość wadium nie może przekraczać 3 % wartości zamówienia.

Mężczyzna na biezni
Ważne
Ikona wadium

1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazane przez zamawiającego konto, przed upływem terminu składania ofert.

Ikona zakazu

2. Zamawiający obowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione nieprawidłowo.

Tryb udzielania zamówień. Przetarg ograniczony

Tryb ten opisano w ustawie - Prawie zamówień publicznych - w oddziale 2 rozdział 3.

Ustawa określa przetarg ograniczony jako tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu jest zaproszeniem potencjalnych wykonawców do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W oparciu o złożone wnioski oraz dołączone do nich oświadczenia o spełnieniu wymaganych warunków oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania (nadprogowo Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) zamawiający kwalifikuje do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Przetarg ograniczony, podobnie jak przetarg nieograniczony, można przeprowadzić w każdym wypadku, bez względu na wartość, rodzaj zamówienia czy inne kryteria brane pod uwagę w ustawie.

Ważne
 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wszczynanym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego oraz licytacji elektronicznej, Ogłoszenie o zamówieniu jest zaproszeniem do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. W trybach tych zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert:
  Liczba wykonawcow w przetargu ograniczonym
  Liczba wykonawcow w negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, partnerstwie innowacyjnym
 3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji.
 4. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w Ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

Tryb udzielania zamówień. Negocjacje z ogłoszeniem

Tryb ten opisano w ustawie Prawo zamówień publicznych, w oddziale 3 rozdziału 3.

Zgodnie z ustawą, to „tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert”.

Prawo zamówień publicznych przewiduje 9 okoliczności, przy wystąpieniu których można udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem – są to okoliczności wymienione w punktach 1 – 9 art. 55.1. Pzp.

Ważne
 1. Tryb ten dopuszcza zamawiającemu możliwość odstąpienia od negocjacji i dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie złożonych ofert wstępnych, jeżeli taką możliwość określono w Ogłoszeniu o zamówieniu.
 2. Zamawiający może odstąpić od publikowania ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1, zaprosi do negocjacji wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego w terminie złożyli oferty, których treść odpowiadała treści SIWZ i nie podlegali wykluczeniu.

  Dotyczy to np. sytuacji, w których złożono oferty, których cena przekracza środki finansowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może przeznaczyć więcej (w takim przypadku oferty złożone w unieważnionym przetargu nieograniczonym lub ograniczonym traktuje się jako oferty wstępne).

Tryb udzielania zamówień. Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Okoliczności stosowania trybu są takie same jak dla trybu negocjacji z ogłoszeniem.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty może w celu potwierdzenia zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie negocjować z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ostateczne warunki umowy, o ile nie skutkuje to zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami potrzeb i wymogów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji wykonawców.

Najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, a w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt.

Ważne
 1. Tryb dialogu konkurencyjnego nie przewiduje składania ofert wstępnych.
 2. Podstawowym celem wyboru procedury negocjacyjnej jest uzyskanie wiedzy na temat przedmiotu i warunków zamówienia od wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
  Ponieważ tryb ten nie przewiduje składania ofert wstępnych, w oparciu o ocenę których zamawiający „uczy się od wykonawców” - wymaga od zamawiających wyższych kwalifikacji w zakresie wiedzy i doświadczenia, dotyczących prowadzonego postępowania niż w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem.
 3. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców korzystając z możliwości dopuszczalnych negocjacji w zakresie ostatecznych warunków umowy.

Tryb udzielania zamówień. Partnerstwo innowacyjne

Art. 73a. 1. Ustawy o PZp określa partnerstwo innowacyjne jako „tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych”.

Procedura postępowania w tym trybie jest taka sama jak w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem.

Tryb udzielania zamówień. Negocjacje bez ogłoszenia

To tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający wybiera wykonawców i negocjuje z nimi warunki umowy, a następnie zaprasza do składania ofert.

Udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia musi poprzedzać spełnienie przynajmniej jednego z warunków wymienionych w ustawie. Prawo zamówień publicznych przewiduje 4 okoliczności, przy wystąpieniu których można udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia – są to okoliczności wymienione w punktach 1 – 4 art. 62.1. Pzp.

Negocjacje bez ogłoszenia
Ważne
 1. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza „próg unijny” ustalony dla dostaw lub usług, od którego uzależnione jest publikowanie ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający w terminie 3 dni od daty wszczęcia postępowania obowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i podstawę prawną wybranego trybu.
 2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia z podaniem okoliczności faktycznych i podstawy prawnej wyboru trybu.
 3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia z naruszeniem okoliczności stosowania trybu, określonych w ustawie Pzp.
 4. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej dane wymienione na grafice powyżej.”

Tryb udzielania zamówień. Licytacja elektroniczna

Tryb postępowania, w którym zamawiający wszczyna postępowanie za pomocą platformy elektronicznej na stronie internetowej, umożliwiającej wprowadzenie niezbędnych danych w trybie połączenia bezpośredniego. W trybie licytacji elektronicznej wykonawcy składają oferty (postąpienia), które podlegają automatycznej klasyfikacji.

Licytacja elektroniczna może być jednoetapowa lub wieloetapowa, w zależności od potrzeb zamawiającego w kontekście ustawy (art. 79 ustawy).

Tworząc postępowanie w trybie licytacji elektronicznej należy szczególnie mieć na uwadze ustawę, która określa m.in. ogłoszenie o zamówieniu w trybie licytacji, termin składania wniosków i rozpatrzenia (zamknięcia) licytacji, postać złożonej oferty etc.

Tryb udzielania zamówień. Zamówienie z wolnej ręki

Tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

O tym, czy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, decyduje spełnienie przynajmniej jednej z okoliczności wymienionych w artykule 67 ustawy.

Ważne
 1. Tryb zamówienia z wolnej ręki jest trybem szczególnym, niekonkurencyjnym, w którym jako zasada mamy do czynienia tylko z jednym wykonawcą.
 2. Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki z naruszeniem okoliczności stosowania trybu określonych w ustawie, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza „próg unijny” ustalony dla dostaw lub usług, od którego uzależnione jest publikowanie ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający w terminie 3 dni od daty wszczęcia postępowania obowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i podstawę prawną wybranego trybu.
 4. Niezawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 3 dni stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W trybie zamówienia z wolnej ręki nie stosuje się przepisów dotyczących SIWZ.

Tryb udzielania zamówień. Zapytanie o cenę

To tryb, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę dostawy/usługi tylko do wybranych przez siebie wykonawców, po czym zaprasza ich do składania ofert.

Urząd Zamówień Publicznych podkreśla poza przetargowy charakter trybu zapytania o cenę i przypomina, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości z wybraniem tego trybu należy zrezygnować z zapytania o cenę na rzecz przetargu ograniczonego bądź nieograniczonego).

Artykuł 70 ustawy mówi, że: „zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Nie precyzuje jednak, co rozumie się przez „dostawy lub usługi powszechnie dostępne.

Dopiero UZP precyzuje ten zapis na stronie urzędu: Przez powszechną dostępność dostaw lub usług należy rozumieć zatem oferowanie ich przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów, co z kolei łączy się wprost z powszechną konsumpcją takich dóbr czy usług.

Oznacza to, że tryb zapytania o cenę nie może być wykorzystywany do nabywania towarów lub usług specjalistycznych, przeznaczonych dla wąskiego kręgu odbiorców, o dostępności ograniczonej do nielicznych, specjalistycznych wykonawców

Zamawiający wybiera ofertę w oparciu o jedyne kryterium – najniższa cena.

W zestawieniu trybów nie uwzględniono konkursu – jest on osobnym postępowaniem, które działa na zasadzie publicznego przyrzeczenia.

Zasady udzielania zamówień publicznych

Ogólne zasady udzielania zamówień określa rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności artykuły 7, 8 i 9.

 • zasada równego traktowania wykonawców wynikająca z art. 7.1. i 7.1.a
 • zasada zapewniania uczciwej konkurencji wynikająca z art. 7.1.
 • zasada bezstronności i obiektywizmu wynikająca z art. 7.2.
 • zasada legalizmu – art. 7.3.
 • zasada jawności – art. 8
 • zasada pisemności postępowania – art.9
 • zasada pierwszeństwa trybów przetargowych – art. 10

Zamawiający, przy wyznaczaniu terminu, powinien też pamiętać o artykule 9a:

1. Wyznaczając terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, zamawiający uwzględnia złożoność zamówienia oraz, w przypadku ofert, czas potrzebny na sporządzenie ofert, z zachowaniem określonych w ustawie minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert.

2. W przypadku gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej albo po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od minimalnych terminów składania ofert określonych w ustawie.

KROK 1

Przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia krok po kroku

1. Opracowanie planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Art. 13a.1. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.

Art. 13a. 2. Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,
 2. rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi,
 3. przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia,
 4. orientacyjnej wartości szacunkowej zamówienia,
 5. przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Ważne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych stanowi zapowiedź postępowań przewidywanych do przeprowadzenia w danym roku i w założeniach ma służyć wykonawcom do wcześniejszego przygotowania się do ubiegania się o zamówienie publiczne. Wg opinii UZP, w obecnym stanie prawnym, ustawa nie przewiduje aktualizacji opracowanego planu postępowań. Plan postępowań obejmuje planowane zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 30 tys. Euro.

Przygotowanie ofertykrok po kroku

Ogólne zasady udzielania zamówień określa rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności artykuły 7,8 i 9.

 1. Opracowanie planu postępowań o udzielenie zamówienia
 2. Ustalenie wartości zamówienia
 3. Określenie warunków udziału w postępowaniu
 4. Skonstruowanie SIWZ
 5. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

2. Opisanie przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest jedną z podstawowych czynności, którą należy wykonać na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – to zbiór dokumentów, który zawiera wszelkie warunki i wymagania stawiane wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego . Obowiązek przygotowania SIWZ spoczywa na zamawiającym, który przygotowuje postępowanie w każdym trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyjątkiem trybu licytacji elektronicznej lub zamówienie z wolnej ręki.]

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek opisania przedmiotu zamówienia (art. 29) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zgodnie z zasadą zapewniającą równe traktowanie i uczciwą konkurencję wykonawców.

Przedmiot zamówienia powinien być opisany za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Oznacza to, że zamawiający może używać określeń branżowych/języka branżowego – nie muszą to być ogólnie znane wyrażenia; najważniejsze, aby znali je wykonawcy składający oferty.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca traktowany jest jako specjalista w danej branży. W związku z tym opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem określeń wg terminologii branżowej nie może być uznane jako naruszające zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Przykład

Przykładem może być opis przedmiotu w przetargi na zakup współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC wraz z oprogramowaniem (pełny SIWZ dostępny jest w Bazie Konkurencyjności).

(…) maszyna musi posiadać panel sterowania umożliwiający sterowanie pracą maszyny w trzech osiach jednocześnie oraz wykonywanie podstawowych operacji typu zbieranie punktów, kasowanie punktów, wstawianie ruchów pośrednich, blokady ruchu poszczególnych osi, przełączanie pomiędzy układami odniesienia maszyny, części mierzonej i końcówki pomiarowej (…)

Przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych opisuje się przy pomocy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, przedmiot zamówienia opisuje się przy pomocy programu funkcjonalo-użytkowego.

W celu uzyskania lub poszerzenia swojej wiedzy w zakresie przygotowywanego postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może skorzystać z dialogu technicznego.

Do dialogu technicznego zapraszamy zainteresowanych, zamieszczając informację o dialogu technicznym na stronie internetowej.

W zaproszeniu podajemy jedynie niezbędne informacje, np.:

 • Nazwę i adres zamawiającego
 • Cel dialogu
 • Termin składania zgłoszeń do udziału w dialogu zamawiającego z potencjalnymi uczestnikami
 • Sposób komunikowania się

W przypadku wszczęcia postępowania po przeprowadzeniu dialogu, informację o przeprowadzonym dialogu należy zamieścić w Ogłoszeniu o zamówieniu.

W protokole postępowania należy zamieścić informację o:

 • przeprowadzonym dialogu,
 • podmiotach uczestniczących w dialogu,
 • wpływie dialogu na opis przedmiotu zamówienia, siwz, warunki umowy.
Ważne
 1. Opisanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem terminologii obowiązującej w danej branży spełnia wymogi ustawy Pzp w zakresie obiektywnego opisania przedmiotu zamówienia.
 2. Jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający w opisie wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, w celu zapewnienia uczciwej konkurencji należy dopuścić produkty równoważne, zamieszczając określenie „lub równoważne”.
 3. W przypadku zamówień na usług lub robót budowlanych należy określić zakres, który wykonawca wykona przy pomocy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę .

Więcej na ten temat znajdziesz w art. 31 a. – d i w naszym ebooku Zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia. Przeczytasz go za darmo, po zalogowaniu się do EduStrefy.

KROK 2

Przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia krok po kroku

Ustalenie wartości zamówienia

Zgodnie z art.32.1 ustawy Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest wynagrodzenie wykonawcy, ustalone z należytą starannością, bez podatku od towarów i usług.

Celem ustalenia wartości zamówienia jest wybór procedury udzielenia zamówienia. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 30 tys. euro, zamawiający nie stosuje ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż 30 tys. Euro , lecz nie przekracza „progu unijnego” zamawiający stosuje procedury uproszczone "procedura krajowa”.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż „próg unijny”, zamawiający stosuje „pełną” procedurę.

W „procedurach krajowych”, postępowanie o udzielenie zamówienia do 31 grudnia 2019 r. prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, a za zgodą zamawiającego, również w formie elektronicznej.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż „próg unijny”, postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie elektronicznej.

W procedurze uproszczonej, zamawiający może poprzestać na ocenie wiarygodności wykonawców w oparciu o składane wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia o braku podstaw wykluczających wykonawcę z udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

W procedurze „pełnej” zamawiający może oprócz składanego wraz z ofertą JEDZa, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, żądać dokumentów potwierdzających ich spełnienie.

Jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny Zamawiający może dopuścić składania ofert częściowych lub udzielać zamówień w częściach stanowiących przedmiot odrębnego postępowania. W takich przypadkach, wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części.

Celem podziału zamówienia jest umożliwienie udziału małym i średnim przedsiębiorstwom w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ważne
 1. Ustalenie wartości zamówienia służy wyłącznie zamawiającemu do wyboru procedury przeprowadzenia postępowania.
 2. Ustalenie wartości zamówienia nie jest tożsame z ilością środków jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. Podział zamówienia na części lub dopuszczenie składania ofert częściowych nie może być dokonany w celu unikania stosowania ustawy.
 4. Podział zamówienia nie jest obowiązkowy.
 5. W przypadku braku podziału zamówienia na części lub nie dopuszczenia składania ofert częściowych, uzasadnienie – dlaczego podziału nie dokonano – zamieszcza się w protokole postępowania.

Więcej znajdziesz w naszym ebooku Szacowanie wartości zamówienia a zmiana umowy w trybie art. 144 ust 1 pkt 6 Pzp. Przeczytasz go za darmo po zalogowaniu się do EduStrefy.

KROK 3

Przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia krok po kroku

Określenie warunków udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowania, brak podstaw wykluczenia wykonawcy, zgodnie z zasadą jawności postępowania określa się w ogłoszeniu o zamówieniu/ zaproszeniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z artykułem 22 PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Zamawiający opisuje warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Minimalne poziomy zdolności powinny być rozumiane w ten sposób, że każdy wykonawca, który wykaże, iż spełnia określone przez zamawiającego warunki, jest wystarczająco wiarygodny i daje gwarancję należytego wykonania zamówienia.

Wykonawca może wykazać spełnienie warunków samodzielnie, wspólnie z innymi wykonawcami – składając wspólną ofertę, lub polegając na zasobach innych podmiotów.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wykonawcy, Zamawiający może żądać dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Ważne
 1. Informację o warunkach udziału w postępowaniu, warunkach wykluczających wykonawców oraz środkach dowodowych, zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu/zaproszeniu oraz SIWZ.
 2. Zamawiający może żądać środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
 3. Podmiot udostępniający swoje zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w przypadku usług i robót budowlanych musi wykonać część zamówienia, dotyczącą udostępnionych zasobów.

KROK 4

Przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia krok po kroku

Skonstruowanie SIWZ

SIWZ, czyli Specyfikacja Istotnych Warunków Zatrudnienia, jest najważniejszym, podstawowym zbiorem dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający musi przygotować Specyfikację Istotnych Warunków Zatrudnienia w przypadku prowadzenia postępowania w każdym trybie innym niż licytacja elektroniczna i zamówienie z wolnej ręki.

SIWZ zatwierdza kierownik zamawiającego lub pracownik zamawiającego, któremu kierownik na podstawie art. 18 ustawy powierzył pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności.

O tym, co powinno znaleźć się w SIWZ, mówi art. 36 ustawy.

Oprócz tak podstawowych danych, jak nazwa firmy, wadium czy termin związania z umową, dokument SIWZ powinien zawierać np. opis sposobu obliczenia ceny, opis kryteriów wyboru oferty czy informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Pełne informacje znajdziesz w art. 36 Pzp.

SIWZ ma charakter pełnoprawnego zobowiązania. Jak stanowi wyrok z dnia 27 października 2015 r., KIO 2191/15:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi element przyszłego stosunku łączącego wykonawcę z Zamawiającym, a tym samym ma charakter pełnoprawnego zobowiązania się do zapewnienia do realizacji zamówienia tych elementów, które ze strony Zamawiającego zostały wskazane.

Ważne
 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej. W innych trybach otwartych SIWZ może być udostępniona na stronie internetowej.
 2. SIWZ należy sporządzić przejrzyście. Przy opisach stosować jasne, jednoznaczne i zrozumiałe określenia.
 3. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ, treść pytań oraz odpowiedź, bez wskazywania źródła zapytania, należy zamieścić na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
 4. Jeżeli zamawiający wprowadza zmiany treści SIWZ, należy przedłużyć termin składania ofert, jeżeli jest to niezbędne.
 5. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający pozostawia czas niezbędny do wprowadzenia zmian w treści oferty, jeżeli jest to niezbędne.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza „próg unijny”, a wprowadzone zmiany są istotne, zamawiający musi w przetargu nieograniczonym, od chwili przekazania zmiany do UPUE, pozostawić min. 15 dni na uwzględnienie tych zmian w treści oferty.

KROK 5

Przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia krok po kroku

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Zgodnie z art. 11 ustawy Pzp, zamawiający ma obowiązek zamieścić ogłoszenie o postępowaniu o zamówienie publiczne w Biuletynie Zamówień Publicznych (oraz zachować dowód jego zamieszczenia) oraz opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE (zachować dowód jego publikacji w DUUE).

Gdzie publikować ogłoszenie o zamówieniu
ćwiczenie

W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający obowiązany jest zamieścić m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

Przyjmij dowolny przedmiot zamówienia. W odniesieniu do niego, określ warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne oraz wskaż podstawy wykluczenia.

ApexNet logo

Sprawdź nasze szkolenia, a wśród nich
– zamówienia publiczne dla początkujących.


Nie czekaj! Już dziś stań się liderem zamówień publicznych.

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

 • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
 • Prezenty i promocje na szkolenia
 • Bezpłatne materiały merytoryczne