Start > Studium zamówień publicznych

Studium zamówień publicznych

Studium Zamówień Publicznych

 

Studium Zamówień Publicznych to 5 weekendowych zjazdów

Efektem uczestnictwa jest nabycie niezbędnych umiejętności, które pozwolą Ci ustrzec się niechcianych błędów i pułapek podczas stosowania ustawy Pzp. Dzięki Studium będziesz zawsze przygotowany do niezapowiedzianych kontroli, ustrzeżesz się postępowań w KIO oraz samodzielnie przeprowadzisz bezbłędny przetarg. Otrzymasz gotowe rozwiązania najczęściej spotkanych problemów!

Praktyczne warsztaty z ekspertami nauczą Cię m.in.: zasad udzielania zamówień, kryteriów oceny ofert czy składania oświadczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Dowiesz się, czym jest SIWZ oraz e-fakturowanie, a także podystkutujesz z innymi uczestnikami na temat wyboru najlepszej e-platformy zakupowej.

Studium jest akredytowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, co oznacza o najwyższej jakości tego szkolenia. Po zakończeniu nauki otrzymasz indywidualny dyplom ze zdjęciem podsumuwujący Twoją pracę. Chcesz zostać wykwalifikowanym specjalistą ds. zamówień publiczncyh?

Zapisz się na Studium i podnieś swoje kompetencje.

Dlaczego Warto?

6 EKSPERTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
73 GODZINY WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I DYSKUSJI
33 MINIONE EDYCJE
5 DWUDNIOWYCH ZJAZDÓW
4,9 ŚREDNIA OCENA TRENERÓW, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH I ORGANIZACJI WG. ANKIET PO KURSIE
1,5 GODZINNY TEST ZALICZENIOWY, KTÓRY KOŃCZY SIĘ WYRÓŻNIENIEM DLA PONAD 50% UCZESTNIKÓW

Program

piątek 18.03.2022

DZIEŃ 1.

Grzegorz Czaban

9.00 - 17.30

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE


PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI - NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


CO TO JEST ZAMÓWIENIE PUBLICZNE?
• Zamówienie klasyczne, zamówienie sektorowe,zamówienie w dziedzinach obronności bezpieczeństwa
• Definicja dostaw, usług i robót budowlanych
• Definicja zamawiającego (zamawiający publiczny, zamawiający sektorowy, zamawiający subsydiowany)
• Definicja wykonawcy
• Pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• Co to są dokumenty i warunki zamówienia?


ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NOWEGO PRAWA PZP
• Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
• Zasada proporcjonalności
• Zasada przejrzystości
• Zasada efektywności ekonomicznej
• Bezstronność i obiektywizm:
   a) Co to jest konflikt interesów?
   b) Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
   c) Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
   d) Oświadczenie o niekaralności składane przez osoby, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
• Jawność postępowania
• Zasada pisemności postępowania
• Zasada prowadzenia postępowania w języku polskim


POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA
• Cele polityki zakupowej państwa
• Zasady polityki zakupowej państwa
• Obowiązki zamawiającego w związku z polityką zakupową państwa
 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ (PPZ)
• Kto jest zobowiązany sporządzić plan postępowań o udzielenie zamówień?
• Wymagana zawartość PPZ
• Termin na zamieszczenie PPZ
• Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień

 

ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO
• Cel sporządzenia analizy potrzeb i wymagań
• Kto i w jakich przypadkach sporządza analizę potrzeb i wymagań?
• Wymagany zakres analizy potrzeb i wymagań
• Forma analizy potrzeb i wymagań

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

sobota 19.03.2022

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

9.00 - 16.30
 

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - NOWA USTAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


FORMY WSPARCIA ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
• Pomocnicze działania zakupowe powierzone własnej jednostce organizacyjnej albo osobie trzeciej
• Powołanie biegłego w przypadkach wymagających wiadomości specjalnych
• Wstępne konsultacje rynkowe
    a) Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
    b) Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
    c) Obowiązki zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało poprzedzone wstępnymi konsultacjami rynkowymi
• Wcześniejsze zaangażowanie wykonawców w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia - obowiązki zamawiającego dotyczące zapobiegania zakłóceniu konkurencji


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
• Sposoby opisywania przedmiotu zamówienia
• Różnica między opisem a określeniem przedmiotu zamówienia
• Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – pojęcie, struktura i rola CPV przy opisie przedmiotu zamówienia
• Zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
• Warunki dopuszczalności opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi  dostarczane przez konkretnego wykonawcę
• Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – wymagania dotyczące formy i zakresu dokumentacji projektowej oraz STWiOR zakres dokumentacji projektowej w zależności od formy ustalonego wynagrodzenia
 

KLAUZULE SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH:
• Klauzula zastrzeżona
• Klauzula zatrudnieniowa
• Klauzule propracownicze


OPCJE ORAZ WZNOWIENIA JAKO NARZĘDZIA USPRAWNIAJĄCE ZAMAWIANIE DOSTAW, USŁUG ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
• Co to są opcje i wznowienia?
• Szacowanie wartości zamówienia obejmującego opcje i wznowienia
• Warunki skorzystania z opcji


USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
• Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia
- Ustalenie wartości zamówienia na świadczenia jednorazowe i ciągłe
- Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie
- Ustalenie wartości zamówienia na usługi finansowe, ubezpieczeniowe oraz projektowania
- Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane
• Zasady szacowania wartości zamówienia przy umowach ramowych i tworzeniu systemu zamówień dynamicznych
• Zasady szacowania wartości zamówień udzielanych w częściach


UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W CZĘŚCIACH  LUB Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
• Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji wartości zamówień
• Reguła podobieństwa przy szacowaniu wartości zamówień na dostawy
• Agregowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego
• Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
• Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 € – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych

 

RODZAJE PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG KRYTERIUM WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
• Procedura wewnętrzna – zamówienia bagatelne o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł.
• Procedura krajowa – zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
• Procedura unijna – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
• Procedura zaostrzona – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro w odniesieniu do dostaw i usług oraz 20 mln euro w odniesieniu do robót budowlanych


CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

piątek 08.04.2022

DZIEŃ 1.

Iwona Holka

9.00 - 17.30

PRZYGOTOWANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) – NOWA USTAWA PZP

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 • Podstawy wykluczenia:
 • obligatoryjne
 • fakultatywne
  • Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
  • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej
  • zdolności technicznej lub zawodowej
 • Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjów) oraz wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich
 • Oświadczenie wstępne, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (forma, wymagana zawartość, sposób wypełniania i przedstawiania)

Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert

 • Aspekt ekonomiczny: cena czy koszt?
 • Jakość i inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia
 • Ograniczenia w stosowaniu kryterium ceny
 • Kogo dotyczą?
 • Warunki dopuszczające stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%
 • Kryterium kosztu oparte na rachunku kosztów cyklu życia
 • Sposoby oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych

UDOSTĘPNIANIE, WYJAŚNIANIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

sobota 09.04.2022

DZIEŃ 2.

Ewaryst Kowalczyk

9.00 - 16.30
 

Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych według nowej ustawy Pzp

Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie ustawy o finansach publicznych

•Delikty w ZP

•Kary za naruszenie ustawy o finansach publicznych oraz PZP

 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów wynikająca z nowej ustawy PzpWarunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
 • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 • zdolności technicznej lub zawodowej
 • Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjów) oraz wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich
 • Oświadczenie wstępne, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (forma, wymagana zawartość, sposób wypełniania i przedstawiania)
 • Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Opis sposobu przygotowywania oferty, w tym wymagania techniczne oraz organizacyjne sporządzania oraz przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zasady gospodarowania środkami publicznymi

Zamówienia publiczne w związku z ustawą o finansach publicznych

Kontrola zamówień publicznych w Polsce

•Instrumenty kontrolne Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

•Kontrola doraźna

•Kontrola uprzednia

 • Kontrola zamówień publicznych w Polsce przeprowadzana przez Najwyższą Izbę Kontroli
 • Kontrola zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
 1. Definicja nieprawidłowości indywidualnej
 2. Zasady ustalania nieprawidłowości indywidualnej

Ustalanie wartości korekt finansowych oraz pomniejszeń związanych z nieprawidłowościami indywidualnymi

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

piątek 22.04.2022

DZIEN 1.

Grzegorz Czaban

9.00 - 17.30

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI RÓWNIEJ I WIĘKSZEJ OD PROGÓW UNIJNYCH - W KONTEKŚCIE NOWEJ USTAWY PZP
• Przetarg nieograniczony
• Przetarg ograniczony
• Negocjacje z ogłoszeniem
• Dialog konkurencyjny
• Partnerstwo inwestycyjne
• Negocjacje bez ogłoszenia
• Zamówienia z wolnej ręki

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ KLASYCZNYCH O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD PROGÓW UNIJNYCH
• Tryb podstawowy:
-    bez negocjacji
-    z możliwością negocjacji
-    z negocjacjami
• Negocjacje bez ogłoszenia
• Zamówienie z wolnej ręki

BADANIE I OCENA OFERT
• Oferta oraz dokumenty i  oświadczenia składane wraz z ofertą
• Poprawianie omyłek w treści oferty: oczywistych pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty
• Przesłanki odrzucenia oferty, w tym:
-    Błąd w obliczaniu ceny lub kosztu
-    Rażąco niska cena lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia – zasady ustalania
-    Niewniesienie wadium albo wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy
 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

sobota 23.04.2022

DZIEŃ 2.

Damian Michalak

9.00 - 16.30

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• Klauzule abuzywne
• Obligatoryjne postanowienia umów w sprawie zamówień publicznych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty oraz zasady waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów
• Pojęcie istotnych postanowień umowy
• Reprezentacja stron umowy
• Najważniejsze czynności z prawa cywilnego w kontekście umów o zamówienie publiczne
• Wykonywanie zobowiązań
• Kary umowne – nakładanie, miarkowanie, zasady konstrukcji mechanizmu kar
• Zasady odbioru przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego
• Gwarancja i rękojmia
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
• Zaliczka na poczet wykonania Zamówienia oraz płatność w częściach

POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE OCHRONY PODWYKONAWCÓW –WYMAGANE ELEMENTY UMOWY DOTYCZĄCE
• Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian
• Wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian
• Obowiązku przedkładania przez wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian
• Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
• Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcykonkurencji


ZASADY ZMIAN UMÓW WS. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
• Zmiany przewidziane w dokumentacji
• Zmiany dopuszczalne w świetle Pzp
• Zmiany istotne i nieistotne


RAPORT Z REALIZACJI UMOWY
• Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji umowy?
• Wymagana zawartość raportu z realizacji umowy
• Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

piątek 20.05.2022

DZIEŃ 1.

Wioleta Bajda

9.00 - 17.30

KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 • Definicja środków komunikacji elektronicznej
 • Warunki odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej
 • Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, w tym narzędzi i urządzeń służących przekazywaniu ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie oraz oświadczeń wstępnych
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

PODPIS ELEKTRONICZNY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W NOWEJ USTAWIE PZP

Rodzaje podpisów elektronicznych stosowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Kwalifikowany podpis elektroniczny
 • Podpis zaufany
 • Podpis osobisty

Dostawcy kwalifikowanej usługi zaufania świadczący usługi certyfikacyjne

Opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym oraz podpisem osobistym

Walidacja podpisów

Dokumentowanie czynności walidacji podpisów

Pieczęć elektroniczna i znacznik czasu

KATALOGI ELEKTRONICZNE

NARZĘDZIA ELEKTRONICZNEGO MODELOWANIA DANYCH BUDOWALNYCH

 

SZCZEGÓLNE INSTRUMENTY I PROCEDURY W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KONKTEKŚCIE NOWEJ USTAWY PZP

Umowy ramowe

 • Pojęcie umów ramowych
 • Udzielanie zamówień publicznych objętych umową ramową
 1. Zgodnie z warunkami umowy ramowej
 1. Przez ponowne poddanie zamówienia procedurze konkurencyjnej
 2. W wariancie mieszanym

Konkurs

 • Pojęcie konkursu
 • Sąd konkursowy - powoływanie oraz określenie organizacji, składu oraz trybu jego  pracy
 • Regulamin konkursu
 • Konkurs nieograniczony i konkurs ograniczony

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 • Co to są usługi społeczne?
 • Progi unijne w postępowaniu o zamowienie na usługi społeczne
 • Tryby udzielania zamówień na usługi społeczne

Wyłączenia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

sobota 21.05.2022

DZIEŃ 2.

Damian Michalak

9:00 - 17:30

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ A NOWE PRAWO PZP
• Odwołanie do KIO
• Skarga do sądu okręgowego


DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
• Definicja protokołu postępowania oraz załączników do protokołu
• Zawartość protokołu postępowania
• Zasady przechowywania protokołu praz załączników do protokołu
• Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu
• Przechowywanie i zwrot próbek złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
• Regulacje prawne odnoszące się do archiwizacji dokumentów elektronicznych
• Problemy związane z archiwizowaniem dokumentów elektronicznych

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

TEST ZALICZENIOWY

 

piątek 10.06.2022

DZIEŃ 1.

Iwona Holka, Jerzy Dylewski

9:00 - 17:30

IWONA HOLKA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - NOWE PRAWO PZP

• Ochrona danych wykonawcy
• Ochrona danych przekazywanych przez wykonawcę
• Zapewnienie ochrony danych przekazywanych wykoanwcy
• Zasady przetwarzania danych osobowych w RODO
• Zapisy SIWZ związane z ochroną danych osobowych
• Zapisy umowy o powierzeniu danych osobowych

JERZY DYLEWSKI

13:45 - 17:30

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE - NOWA USTAWA PZP
• Opis sposobu obliczenia ceny w SWZ na wykonanie robót budowlanych
• Kosztorys ofertowy jako podstawa obliczenia ceny ofertowej
• Kiedy żądać kosztorysu ofertowego?
• Podstawy sporządzenia kosztorysu ofertowego w przypadku: wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenia ryczałtowego
• Zalecany poziom agregacji robót budowlanych w kosztorysie ofertowym
• Zalecane klauzule dopuszczające zmianę postanowień umowy o roboty budowlane

17.30 Zakończenie dziewiątego dnia Studium

sobota 11.06.2022

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE O WARTOŚCI PON. 130 000 zł
• Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
• Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnymi publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
• Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp:
a. Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
b. Akty kierownictwa wewnętrznego
c. Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające


OBSZARY SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ŚWIETLE

DOŚWIADCZEŃ INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH (PREZES UZP, NIK, RIO, UKS, INSTYTUCJE

ZARZĄDZAJĄCE FUNDUSZAMI UNIJNYMI)

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE STUDIUM

ROZDANIE DYPLOMÓW

Trenerzy

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik Studium otrzyma wysokiej jakości prezentacje szkoleniowe, przygotowane indywidualne przez ekspertów prowadzących zajęcia. Prezentacje i inne materiały merytoryczne będą dostępne w formie elektronicznej w EduStrefie przed każdym Zjazdem.

Dodatkowo uczestnik otrzymuje aktualną
ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książki

Edustrefa to platforma wiedzy poszkoleniowej umożliwiającej kontakt ze społecznością specjalistów i praktyków w dziedzinie Twojego szkolenia. Na swoim koncie znajdziesz setki materiałów wspierających w dalszej edukacji po szkoleniu.

Opinie

Szczegóły organizacyjne

Miejsce

ONLINE

Termin

18 marca - 11 czerwca

Zjazd I - piątek, 18.03.2022 - sobota, 19.03.2022
Zjazd II - piątek, 08.04.2022 - sobota, 09.04.2022
Zjazd III - piątek, 22.04.2022 - sobota, 23.04.2022
Zjazd IV - piątek, 20.05.2022 - sobota, 21.05.2022
Zjazd V - piątek, 10.06.2022 - sobota, 11.06.2022

Cena

3990.00 zł netto

Kurs zwolniony z VAT

Kontakt

Dział Realizacji Szkoleń
telefon: 22 205 89 00