Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne

SZKOLENIA OTWARTE

Studium Zamówień Publicznych

TEMAT

Studium Zamówień Publicznych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Studium Zamówień Publicznych to 5 półweekendowych zjazdów odbywających się w piątki i soboty.

Efektem uczestnictwa jest nabycie niezbędnych umiejętności, które pozwolą Ci ustrzec się niechcianych błędów i pułapek podczas stosowania ustawy Pzp. Dzięki Studium Zamówień Publicznych będziesz zawsze przygotowany do niezapowiedzianych kontroli, ustrzeżesz się postępowań w KIO oraz samodzielnie przeprowadzisz bezbłędny przetarg. Otrzymasz gotowe rozwiązania najczęściej spotkanych problemów!

Zapisz się na Studium i dołącz do setek zadowolonych absolwentów! Studium Zamówień Publicznych, jak i inne szkolenia ApexNet posiadają certyfikat jakości TQLS Quality Alliance uznawany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

Zjazd I, dzień 1: 9:00 - 17:30  Piątek 4 października

1. Zagadnienia wprowadzające - USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi

3. Co to jest zamówienie publiczne?

4. Zasady udzielania zamówień publicznych WG PRAWA PZP

5. Polityka zakupowa państwa

6. Plan postępowań o udzielenie zamówień (PPZ)

7. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

Zjazd I, dzień 2: 9.00 - 16.30  Sobota, 5 października

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2. Formy wsparcia zamawiającego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

5. Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych

6. Ustalenie wartości zamówienia

7. Udzielanie zamówień na częściach lub z dopuszczeniem składania ofert częściowych

8. Rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych wg kryterium wartości zamówienia – krótka charakterystyka

Zjazd II, dzień 1: 9:00 - 17:30 Piątek, 25 października

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia (SWZ)

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

3. Opis sposobu przygotowywania oferty, w tym wymagania techniczne oraz organizacyjne sporządzania oraz przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

4. Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert

5. Udostępnianie, wyjaśnianie i zmiana treści SWZ

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

Zjazd II, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 26 października

1. Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych według nowej ustawy Pzp

2. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów wynikająca z ustawy pzp

3. Zasady gospodarowania środkami publicznymi

4. Kontrola zamówień publicznych w Polsce

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencjii

Zjazd III, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek,22 listopada

1.Tryby udzielania zamówień publicznych o wartości równiej i większej od progów unijnych - w kontekście nowej ustawy pzp

2.Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej od progów unijnych

3.Badanie i ocena ofert

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

Zjazd III, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 23 listopada

1. Umowa w sprawie zamówień publicznych

2. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące ochrony podwykonawców –wymagane elementy umowy dotyczące

3. Umowa w sprawie zamówień publicznych

4. Raport z realizacji umowy
Zjazd IV, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 6 grudnia

KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 • Definicja środków komunikacji elektronicznej
 • Warunki odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej
 • Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, w tym narzędzi i urządzeń służących przekazywaniu ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie oraz oświadczeń wstępnych
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

PODPIS ELEKTRONICZNY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W NOWEJ USTAWIE PZP

KATALOGI ELEKTRONICZNE

NARZĘDZIA ELEKTRONICZNEGO MODELOWANIA DANYCH BUDOWALNYCH

SZCZEGÓLNE INSTRUMENTY I PROCEDURY W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KONKTEKŚCIE NOWEJ USTAWY PZP


Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

Zjazd IV, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 7 grudnia

1. Środki ochrony prawnej

2. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia

SEMINARIUM – POWTÓRZENIE CAŁEGO MATERIAŁU STUDIUM

TEST ZALICZENIOWY

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

Zjazd V, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 13 grudnia

1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych - NOWE PRAWO PZP

2. Zamówienia publiczne na roboty budowlane - NOWA USTAWA PZP

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

Zjazd V, dzień 2: 9.00 - 16.30  Sobota, 14 grudnia

1. Zamówienia publiczne o wartości pon. 130 000 zł

2. Obszary szczególnych zagrożeń w zamówieniach publicznych w świetle doświadczeń instytucji kontrolujących (prezes uzp, nik, rio, uks, instytucje zarządzające funduszami unijnymi)


Podsumowanie i zakończenie studium


Rozdanie dyplomów 

 

OPINIE

Szkolenie na wysokim poziomie, zostało zorganizowane zgodnie z programem i moimi oczekiwaniami. Godne polecenia.

Marzena - Starostwo Powiatowe

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Wiedza wykładowców na poziomie ekspert. Studium spełnia oczekiwania uczestników i jest godny polecenia.

Łukasz Boczkowski - UG Wiskitki

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 4 października - 16 grudnia 2024
GWARANCJA TERMINU
Damian Michalak, Iwona Holka, Grzegorz Czaban, Ewaryst Kowalczyk, Łukasz Czaban, Wioleta Bajda 3990.00 zł netto
4390.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena promocyjna obowiązuje tylko do 2024-09-20

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900